Skip to content

Българска асоциация на зъботехниците

Българската асоциация на зъботехниците е съсловна организация на зъботехниците в България, създадена след промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и на помощник- фармацевтите обнародван в ДВ, БР. 91 от 2018 г.

Учредителния Конгрес на Българската асоциация на зъботехниците се състоя на 31.05.2019г. в София.

Българската асоциация на зъботехниците има за цел да представлява и защитава професионалните права и интереси на своите членове.

Да създава и води електронни електронни регистри на членовете.

Да определя правилата за издаване на сертификати за квалификацията по професията.

Да приема кодекси за професионална етика и да следи за тяхното спазване.

Да приема и предлага на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" промени в действащия стандарт по Зъботехника, свързани с навлизането на нови технологии и дигитални процеси.

Да организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото обучение на членовете на асоциацията определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;

Да подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;