Skip to content

КОДЕКС за професионална етика

на специалистите по зъботехника

Глава първа

Чл. 1. Този кодекс съдържа задълженията на зъботехническото съсловие, произтичащи от практикуването на професията. В него са отразени моралните принципи и критериите за професионално поведение на зъботехническото съсловие.

Чл. 2. (1) Всеки зъботехник , упражняващ професията си на територията на Република България, е длъжен да бъде вписан в регистъра на районната колегия, в която се установява на работа, да плаща редовно членския си внос съгласно изискванията на Устава на БАЗ и да спазва този кодекс.

(2) Всеки зъботехник е длъжен да упражнява компетентно, своевременно и качествено своята професионална дейност.

(3) Всеки зъботехник е длъжен да осигури при своята професионална дейност всички условия, необходими за нейното качествено изпълнение.

Чл. 3. (1) Всеки зъботехник трябва да избягва всяко действие или бездействие, което може да навреди на неговия личен и професионален престиж, да накърни честта и достойнството на зъботехническото съсловие или да разклати доверието на обществото в това съсловие.

Чл. 4. Всеки зъботехник е длъжен да познава и спазва нормативните документи, които регламентират неговата дейност.

Чл. 5. (1) Всеки зъботехник регистрира и упражнява професията си в регистрирани Самостоятелни медико-технически лаборатории, съобразно действащите нормативни разпоредби в Република България.

(2). Зъботехникът няма право да прикрива или да подпомага по какъвто и да е начин лица, които незаконно упражняват зъботехническа практика .

(3) Зъботехникът няма право да допуска неправоспособни лица да извършват зъботехническа дейност в неговата лаборатория, освен обучаващи се студенти .

(4). Зъботехникът е длъжен да не допуска неконтролиран достъп до материалите в неговата лаборатория.

Чл. 6. (1). Управителят на Самостоятелно медико-техническа лаборатория възлага на членовете на помощния персонал изпълнението на определени функции, които отговарят на техните квалификации, умения и опит и са съобразени с действащите нормативни разпоредби в Република България.

(2) Управителят на Самостоятелно медико-техническа лаборатория контролира, направлява и отговаря за работата на целия персонал.

Чл. 7. Зъботехническата практика /зъботехник/ няма право да приема поръчки от неправоспособни лекари по дентална медицина и нерегистрирани практики освен от студенти по дентална медицина с цел подпомагане на тяхното обучение .

Глава втора

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. (1) Зъботехникът , както и лечебните заведения не могат да използват за своята дейност търговска реклама.

(2) Зъботехникът представя своята дейност по подходящи начини, съобразени с действащите в Република България нормативни актове и този кодекс.

Чл. 9. (1) Представянето на зъботехническата дейност по чл. 8, ал. 2 се извършва чрез оповестяване на всички или на част от следните данни:

1. име и вид на лечебното заведение;

2. адрес, телефон, електронна поща и/или други средства за контакт;

3. работно време;

4. видове дейности, които се извършват в лечебното заведение;

5. имена на зъботехниците;

6. валидни квалификации, придобити научни степени и заемани академични длъжности;

7. наличие или липса на договорни отношения със здравноосигурителни институции;

8. други релевантни факти и обстоятелства.

(2) Информацията по ал. 1 задължително се представя на български език.

(3) Зъботехникът няма право да рекламира своята дейност, посочвайки конкретни цени в медии и онлайн пространството, и използвайки методи на промоции и намаления на услугите, които предоставя. Същото се отнася и за изработване на печатни рекламни материали.

(4) Зъботехник, който е преместил практиката си, може да постави на предишния адрес информационна табела за новия адрес на практиката за срок до една година при спазване на действащите в страната нормативни актове.

(5) Името на зъботехник, който вече не практикува, не може да се използва от неговите приемници за период, по-дълъг от една година, без неговото (или на неговите наследници) писмено съгласие.

Чл. 10. Зъботехникът няма право да обявява или представя своята дейност по неверни или заблуждаващи начини, които:

1. съдържат твърдения или намеци за превъзходство на въпросния зъботехник пред останалите зъботехници, които не подлежат на обективна проверка от обществото;

2. невярно представят или пропускат определен факт, необходим за достоверното представяне на дейността;

3. съдържат твърдения или намеци за квалификация, която зъботехника не притежава;

4. изтъкват непризнати научни степени;

5. изтъкват обстоятелства, нямащи конкретно отношение към зъботехническата практиката , например заемане на административна или изборна длъжност;

6. накърняват престижа и достойнството на зъботехническото съсловие.

Чл. 10а. (1) Зъботехникът може да поддържа сам или да възлага на други лица да поддържат от негово име негова интернет страница и профил в социалните мрежи в интернет, съдържащи професионална информация за него, без това да противоречи на действащите в страната нормативни актове.

(2) Интернет страницата/профилът съдържа следните данни:

1. име и адрес на практиката;

2. телефон и електронна поща, а при необходимост – и други средства за контакт;

3. придобити валидни квалификации, придобити научни степени и заемани академични длъжности;

4. евентуално наличие или липса на необходимите по закон разрешения , регистрации и на договорни отношения със здравноосигурителни институции, като се посочат и интернет страниците на органите по разрешенията/регистрациите.

(3) Зъботехникът следва да актуализира своевременно информацията на интернет страницата/профила си.

(4) Зъботехникът е длъжен да контролира съдържанието на интернет страницата/профила си, включително и действията на лицата, на които е възложил създаването и поддръжката им.

(5) Зъботехникът е длъжен да не допуска интернет страницата и профилът му да съдържат непрофесионална информация и информация от възхваляващ, подвеждащ и/или сравняващ характер. Информацията на интернет страницата и в профила трябва да бъде обективна, честна, лесноразбираема и в съответствие с действащите в страната нормативни актове.

Глава трета

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Чл. 11. (1)Зъботехникът следва да изпълнява, предписани от лекар по дентална медицина специфични технически дейности и произвежда специализирани медицински изделия.При съмнение или явна технологична невъзможност за изпълнение на поръчката ,следва да се направи допълнителна консултация с възложителя на дейноста /лекар по дентална медицина/ и да бъде фиксирано решението по подобаващ начин / например: писмен документ /

Глава четвърта

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪСЛОВИЕТО

Чл. 12. Зъботехникът следва да проявява колегиалност и уважение в отношенията си със своите колеги и в изказвания за тях пред трети лица.

Чл. 13. Зъботехникът се въздържа от неуважителни коментари пред пациентите по отношение на действията или становищата на други зъботехници.

Чл. 14. Зъботехникът при поискване може да съдейства на други зъботехници и лекари по дентална медицина в рамките на своята компетентност и съобразно с този кодекс.

Чл. 15. (1) Зъботехникът няма право да прави публични изявления с които да уронва достойнството на зъботехническото съсловие.

(2) В случай на спор от професионален или друг характер между зъботехник и лекар по дентална медицина те са длъжни да положат усилия за неговото колегиално уреждане, а при неразрешаване на спора – да потърсят съдействие от комисиите по професионална етика на районните колегии на БАЗ и БЗС, в чийто регистър са вписани.

(3) В случай на спор от професионален или друг характер между зъботехник и зъботехник те са длъжни да положат усилия за неговото колегиално уреждане, а при неразрешаване на спора – да потърсят съдействие от комисията по професионална етика на районната колегия на БАЗ.

Глава пета

КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 16. Зъботехникът поддържа и повишава своите професионални знания и умения.

Глава шеста

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 17. Членовете на БАЗ носят отговорност за следните нарушения:

1. неспазване на устава на БАЗ;

2. неспазване на правилата, предвидени в Кодекса по професионална етика;

3. неспазване на правилата за добра зъботехническа практика;

4. неизпълнение решенията на конгреса;

5. неплащане на членския внос в определения от устава на БАЗ срок.

Чл. 18. За нарушения по чл. 18 на членовете на БАЗ могат да бъдат налагани наказанията, предвидени в чл. 41 от ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ (ЗСОМСААМСЗПФ).

Чл. 19. (1) Нарушенията по чл. 18 се установяват и наказанията по чл. 19 се налагат съгласно чл. 41 от (ЗСОМСААМСЗПФ). , като:

1. нарушенията се установяват с акт за констатирано нарушение;

2. акт за констатирано нарушение има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към районните колегии на БАЗ;

3. наказателното постановление се издава от председателя на управителния съвет на районната колегия на БАЗ;

4. съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);

5. сумите от наложените глоби постъпват в приход на районните колегии на БАЗ.

(2) Информация за всяко наложено наказание се изпраща на Управителния съвет на БАЗ в срок 14 дни след издаване на наказателното постановление.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този кодекс е приет на от Конгреса на Баз, проведен на 31.05.2019 г., съгласно закона : ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ (ЗСОМСААМСЗПФ).

качен на 18.06.2019 г.