Skip to content

Правилник за дейността

НА

КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА

БЪЛГАСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕІ. Общи положения


Чл.1. /1/. С този правилник се уреждат правомощията, отговорностите и дейността на Комисията по професионална етика /КПЕ/ при БАЗ.

/2/.Дейността на КПЕ и нейната организация не могат да противоречат на разпоредбите на Българското и Европейско законодателство.

Чл. 2. Комисията по професионална етика организира и осъществява дейността си съгласно Закона за съсловната организация , Устава и Етичния кодекс на БАЗ.

Чл. 3. Комисията по професионална етика на БАЗ е изборен национален орган със следните функции:ІІ. Устройство, дейности, права и отговорности

Чл. 4. Комисията по професионална етика на БАЗ се състои от председател заместник председател и пет члена избрани поименно от Конгреса на БАЗ за срок от 3 години,

Чл. 5. Членовете на Комисията по професионална етика на БАЗ нямат право да бъдат избирани в други изборни органи на асоциациата.

Чл.6. /1/ Председателят на Комисията по професионална етика на БАЗ:

  1. - организира и ръководи работата на комисията;

  2. - насрочва и ръководи заседанията на Комисията по професионална етика и определя дневния им ред;

  3. - подписва изходящата кореспонденция на КПЕ;

  4. - определя членовете на Комисията по професионална етика за извършване на проверки по случаите при необходимост;

  5. - участва в заседанията на УС на БАЗ.

/2/. При освобождаване на мястото на председателя в случаите, предвидени в Устава на БАЗ, то се заема от заместник-председателя до края на текущия мандат или до провеждане на извънреден Конгрес на БАЗ.

/3/. Мандатът на член на Комисията се прекратява предсрочно:

  1. -по негово искане;

  2. - с решение на комисията в случай на несъвместимост;

  3. - при трикратно отсъствие от заседания на комисията по неуважителни причини;

  4. - при неспазване на Нормативната база на БАЗ.

/4/. При прекратяване на мандата на член от комисията мястото му се заема от следващия по брой гласове, предложен за член на КПЕ на Конгреса на БАЗ.

Чл. 7 КПЕ не взема отношения по финансови проблеми възникнали между зъботехник и лекар по дентална медицина.

Чл. 8. Заседанията на Комисията по професионална етика се свикват при възникнал казус или наи-малко веднъж на шест месеца и провеждат при спазване на следния ред:

/1/ председателят свиква членовете на Комисията на заседание, като определя деня, часа, мястото и дневния ред, най – малко седмица преди определената дата;

/2/ необходимият кворум за легитимност на заседанието е 2/3 от състава на комисията;

/3/ решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове;

/4/ на заседанията се водят протоколи с резюме на проведените дебати и взетите решения подписани, от председателя и протоколиращия. Към протокола се прилагат и обсъжданите жалби, становища и други материали;

/5/ препис от протоколите, подписани от председателя и протоколиращия, се предоставят в седем дневен срок на съответните лица и институции;

/6/ присъствие на външни лица на заседанията се допуска след предварително съгласуване с членовете на комисията.

/7/ По поставените за обсъждане в хода на заседанието въпроси, не включени в предварително определения дневен ред, решение се взема след отделно гласуване за допълване на дневния ред.

Чл. 9. Комисията взема решения с явно гласуване, освен в случаите, предвидени в Устава на БАЗ или при нарочно взето решение от Комисията по професионална етика за тайно гласуване.

ІІІ. Документация и архив

Чл. 10. Комисията по професионална етика разработва и съхранява следната собствена документация:

/1/. Списък на членовете на Комисията по професионална етика при БАЗ, съдържащ УИН, месторабота и длъжност, адрес и телефон за контакт.

/2/ Списък на председателите на Регионалните комисии по професионална етика, съдържащ УИН и телефон за контакт.

/3/. Писмени стандартни процедури за разглеждане на жалби при:

3.1 недобросъвестни действия на членовете на БАЗ;

3.2 недобросъвестни действия срещу членовете на БАЗ;

3.3 недобросъвестни действия между членовете на БАЗ.

/4/ Протоколите от заседанията и приложените към тях материали.

Чл. 11. След изтичане на мандата, председателят предава архива на новоизбрания председател на Комисията по професионална етика.

Чл. 12. КПЕ на БАЗ при необходимост ползва консултации на експерти по професионални, юридически и други въпроси.

Чл. 13. Материалите от проведените заседания на КПЕ на БАЗ се съхраняват от председателя на КПЕ на БАЗ подпомаган в тази си дейност от Главният секретар на БАЗ. Архива на КПЕ се помещава в офиса на БАЗ.

Чл. 14. Председателите на Регионалните комисии по професионална етика се информират за приемане на нова процедура, актуализиране или преработване на процедура, в едномесечен срок от председателя на КПЕ на БАЗ.


ІV. Други

Чл.15. КПЕ се информира за дейността на Региоралните комисии по професионална етика чрез годишен отчет, изготвен от съответния председател. Към отчета се прилагат копия от становищата по разглежданите жалби.

Чл. 16. За случай, които не са уредени от настоя правилник, се прилагат законите в Р. България.

Чл. 17. Този правилник е приет на 29.06.2019г. от Комисията по професионална етика на БАЗ на разширено заседание на Националният съвет


1 Дона Дончева – председател

2. Таня Димитрова – зам председател

3. Георги Куртев

4. Илина Събчева

5. Георги Копаранов

6.Веселка Димитрова

7. Симеон Цветанов