Skip to content

Правилник за дейността

на

Контролната комисия

на

Българска Асоциация на Зъботехниците

Чл. 1. Контролната комисия КК на БАЗ е изборен орган, предвиден от ЗСОМСААМСЗПФ и от Устава на БАЗ.

Чл. 2. КК на БАЗ осъществява контрол на дейността на УС на БАЗ за законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на БАЗ решения и тяхното изпълнение.

Чл. 3. Членове на КК на БАЗ присъстват на заседанията на УС със съвещателен глас.

Чл. 4. Председателят на УС на БАЗ уведомява КК за датата и часа на заседанията си най - малко една седмица предварително.

Чл. 5. КК на БАЗ представя отчет за дейността си пред Конгреса на БАЗ.

Чл. 6. КК на БАЗ предлага на делегатите на Конгреса освобождаване или неосвобождаване от отговорност УС на БАЗ и финансово отговорните лица.

Чл. 7. КК на БАЗ осъществява контрол на финансовата дейност на УС - формиране на бюджета и законово и уставно разходване на средствата.

(1) КК на БАЗ може да предизвиква ревизия на касата и касовата документация.

(2) Участва в организирането на процедурата по назначаване на финансова ревизия и одит, задължителна преди отчетен Конгрес.

(3) Възлага финансова ревизия за всяка година след приключване на годишните отчети.

Чл. 8. (1) При констатиране на нарушения изготвя доклад с препоръки в двуседмичен срок и го представя на УС на БАЗ, който се разглежда на първото заседание.

(2) В 30-дневен срок УС на БАЗ уведомява КК на БАЗ за взетите мерки и отстраняване на нарушенията.

(3) При несъобразяване с препоръките и при констатиране на нарушения от страна на УС на БАЗ, КК на БАЗ писмено уведомява УС за свикване на извънреден Конгрес.

Чл. 9. КК на БАЗ оказва методично съдействие на Районните контролни комисии. Провежда ежегодна среща с председателите на КК на РК.

Чл.10. Председателят или член на КК на БАЗ може да присъства на заседанията на постоянните и временните работни комисии.

Чл.11. В своята дейност КК на БАЗ може да привлича външни експерти при решаване на финансови, правни и други въпроси.

Чл. 12. (1) Финансирането на работата на КК на БАЗ става от националния бюджет.

(2) Финансирането на външните експерти става след писмено искане на Председателя на КК на БАЗ до УС на БАЗ.

Чл. 13. (1) КК на БАЗ се състои от Председател зам председател и четирима членове.

Чл. 14. Председателят организира и ръководи дейността на КК на БАЗ.

(1) Определя дневния ред, насрочва заседанията на КК на БАЗ и ги ръководи.

(2) Уведомява членовете за датата, мястото и проекта за дневен ред на заседанията.

(3) Разпределя постъпилите материали между членовете на КК на БАЗ за проучване и доклад от тях.

(4) Определя членовете на КК на БАЗ за участие в заседанията на УС на БАЗ и при извършване на проверки.

(5) Подписва кореспонденцията на КК на БАЗ.

Чл. 15. (1) Заседанията на КК на БАЗ са закрити.

(2) Заседанията са редовни и извънредни.

(3) Редовните заседания се провеждат на всеки три месеца.

(4) Извънредни заседания се провеждат по искане на Председателя или по мотивирано писмено искане от член на КК на БАЗ.

(5) На заседанията на КК на БАЗ могат да бъдат изслушвани членове на УС на БАЗ и членове на БАЗ.

(6) На заседанията на КК на БАЗ могат да бъдат допускани външни експерти за мнения или писмени становища в помощ на КК на БАЗ.

(7) Заседанията на КК на БАЗ се провеждат при кворум 2/3 от членовете.

(8) Решенията на КК на БАЗ се вземат с мнозинство.

(9) При безпричинно отсъствие от заседанията на Комисията на член на КК на БАЗ и по решение на самата Комисия тя може да предложи на Конгреса да замени нередовния член с нов.

(10) Членове на КК на БАЗ имат право само на положителен или отрицателен вот.

(11) Всяко заседание се протоколира от определен от КК на БАЗ протоколчик. Протоколът се подписва от всички участвали в заседанието.

(12) Протоколът и материалите се съхраняват в шкаф и достъп до тях има само КК на БАЗ.

Чл. 16. КК на БАЗ приема Правилник за своята дейност, който се утвърждава от Националния съвет.

Чл. 17. КК на БАЗ използва офиса на БАЗ и необходимата материална база за своята дейност.

Чл. 18. Главният секретар на УС получава кореспонденцията на КК на БАЗ, записва ги във входящ дневник и ги предава неразпечатани.

Чл. 19. След изтичане на мандата на КК на БАЗ, председателят на КК на БАЗ предава архива на новоизбраната КК.

Този Правилник е приет на 29.06.2019г. на СЪБАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ на БАЗ.

Председател

Илия Донев

Зам председател

Боян Иванов

Членове:

1.Димитър Донев
2.Симеон Георгиев
3.Любчо Колевски
4.Емил Николов