Skip to content

Проект - Правила за добра медицинска практика по зъботехника

Тези правила са валидни за всички практикуващи зъботехници.

Документът е разработен в съответствие със Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, Закона за медицинските изделия, действащия стандарт по зъботехника обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2004г. съобразен е с европейския и световен опит и е адаптиран с оглед на националната специфика и традициите на зъботехниката в България.

Само медицинските изделия изработени в надлежно регистрирани в ИА „Медицинскинадзор“ СМТЛ от зъботехници членове на БАЗ, могат да отговарят на стандартите за качество заложени в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за медицинските изделия, Стандарта по зъботехника и настоящите правила.

I. ДОБРА ПРАКТИКА ПО ЗЪБОТЕХНИКА

1.Основни принципи за добра практика по зъботехника:

1.1. Професионална компетентност и отговорност при изработването на зъбопротезни изделия, гарантиращи качество и ефективност.

1.2. Ефективно общуване с лекарите по дентална медицина;


1.3. Спазване на принципите на конфиденциалност;

1.4. Етичност в отношенията с колеги;

1.5. Умения за работа в екип;

II,Основни правила за добра практика по зъботехника

2.1. Практикувайки своята професия зъботехниците се съобразяват със здравното законодателство и добрата практика по зъботехника;


2.2. Чрез професионалните си действия зъботехниците утвърждават и пазят интересите и благополучието на пациентите и обществото:


2.2.1. Подкрепят, зачитат и уважават индивидуалния избор на пациента;

2.3. При упражняване на професията си зъботехниците проявяват професионализъм и почтеност в рамките на признатите професионални, етични и правни рамки;

2.3.1. Упражняват професията си по съвест и с професионализъм, и се стремят да оправдаят предоставеното им доверие като уважават правата на човека, и практикуват с всеотдайност и чувство за отговорност;


2.3.2. Спазват правилата, установени в Кодекса за професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;

2.4. Зъботехниците изпълняват своите дейности като:


2.4.1. Поставят на водещо място грижата по въстановяване на съзъбието на пациента ;

2.4.2. 
Работят при нужда в партньорство с други зъботехници, ангажирани с вземане на решения в екип;

2.4.3. Разпознават и се справят с етичните и деонтологичните предизвикателства и вземат решения за действия в рамките на своята професионална компетентност;

2.4.4. Не позволяват качеството на изработените зъбопротезни конструкции и лечебни средства да се повлияе от личните възгледи;


2.4.5. Не разгласяват поверителна информация;

2.4.6. Сътрудничат с лекаря по ДМ като работят екипно в полза на пациентите; 


2.5. Добрата практика на зъботехниците включва качествено изпълнение на изработените изделия:


2.5.1. Адекватна преценка на състоянието на пациента и потребностите му от зъбопротезни конструкции;


2.5.2. Точно планиране и качествено изработване на зъбопротезните конструкции;


2.5.3. Извършване на необходимите дейности, при спазване на границите на придобитите професионални компетенции;


2.5.4.Добрата практика по зъботехника изисква пълноценна професионална комуникация с лекаря по ДМ и пациента;2.6. 
Зъботехниците информират при интерес лекаря по ДМ за иновации в технологиите както и всички обстоятелства, променящи плана на лечение с лечебното средство спрямо състоянието и очакванията на пациента;

2.7. Зъботехниците извършват технологичните процеси според предписаните от производителя инструкции за работа с консумативите и апаратурата.


2.9. Зъботехниците отчитат качеството и резултатите от извършената дейност с последващ анализ с цел гарантиране на високо качество на изделията.

III. Поддържане и развитие на добра практика по зъботехника

Зъботехниците:

1. Поддържат своите знания и умения през целия си професионален живот чрез различни форми на продължаващо обучение в системата на БАЗ и други квалификациoни курсове.


2. Поддържат знания и умения, които са необходими, за да се гарантират качествени изделия.

3. Познават законите и нормативните актове, регламентиращи дейността, която осъществяват.

4. Участват в мониториране, поддържане и повишаване качеството на предлаганите услуги в сферата на зъботехниката.


5. Усвояват непрекъснато и прилагат в практиката си новостите в професионалните техники и технологии.

6. Извършват дейностите си в границите на своите професионални компетенции.

7. Участват в събирането на информация, отразяване на обратна връзка и периодична оценка на зъбопротезните конструкции и използват това за подобрения в практиката и ефективността си.

8.При наличие на съответната компетенция, обучават своите колеги и студентите по зъботехника.

9.Работят за развиване на иновациите в зъботехниката, тяхното осъществяване, въвеждане и утвърждаване.


IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ, ЗДРАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. В процеса на изработване медицинските изделия зъботехниците работят в екип с лекарите по ДМ.

2. Признават и уважават уменията, опита и приноса на участник, институция, организация в осигуряването на дентални грижи.


3. Поддържат ефективна комуникация с колеги.

4. Предоставят изчерпателна и своевременна информация на колеги, институции и организации, когато е от полза за пациента и/или е изискана по съдебен път.

5. Отговорни са за предоставяне на информация от своята компетентност във връзка с планиранията и леченията назначени от лекаря по ДМ.


6. Оценяват и самооценяват качеството на работата си и ролята си в екипа.

7. Зъботехниците помагат на колегите си според възможностите, знанията и опита си, без да превишават правомощията си и спазвайки етичните и деонтологични принципи и норми.

8. Подкрепят колегите си, които имат здравословен проблем или затруднения в изработването на зъботехническите изделия, но тази подкрепа никога не трябва да компрометира колегата или да бъде за сметка на пациента.

9. За да осигурят непрекъснатост и коректност на изработваните дентални изделия, непременно уведомяват колегите си, когато оставят неизпълнена задача.


10. Зъботехниците се консултират помежду си за продължителността и непрекъснатостта на процесите свързани с изработка на лечебните средства.

11. Всеки зъботехник може да контролира други от своята професия, за които отговаря, както и да им поставя задачи, за които те имат необходимите знания, компетенции и професионален опит.


12. Зъботехниците предоставят честна, точна и конструктивна обратна връзка на колегите в екипа.

13. Зъботехниците са отговорни за решенията си и трябва да умеят да делегират задачи и задължения на колегите си с по малко опит, но само тогава, когато са сигурни, че лицето, на което са делегирани има компетентност за извършването им и, че е разбрало инструкциите.

19. Зъботехниците споделят проблеми и съмнения от професионално естество с прекия си ръководител и ръководството на съсловната организация – БАЗ.

VII. Допълнителни разпоредби

1. Зъботехниците поемат лична отговорност за действията си.


2.Зъботехниците имат право да искат справедливо възнаграждение за положения от тях труд.


3.Тези правила подлежат на актуализация, тяхното спазване е обект на контрол от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с Българската асоциация на зъботехниците.


ПЗР на ЗБНЗОК об ДБ бр.102 от 11.12.2018г. в сила от 01.01.2019г.

§ 23. (1) До 30 юни 2019 г.:
1. Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, приема правила за добра медицинска практика и ги предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването;
2. Българският фармацевтичен съюз приема правила за добра фармацевтична практика и ги предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването;
3. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация на помощник-фармацевтите приемат правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и ги предлагат за утвърждаване на министъра на здравеопазването.
(2) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването правилата за добра медицинска практика на съответната съсловна организация, която до 30 юни 2019 г. не ги е предложила за утвърждаване.