Skip to content

Първо събрание на НС 29.06.2019г. Габрово

Първо разширено събрание на Националния съвет на БАЗ

гр.Габрово

29.06.2019г.

Начало:11.15 ч.

Присъстват 43 човека.(Списък на присъстващите).

Имаме кворум.

Приветствие поднесе председателят на БАЗ - Иван Бурджев.

Секретарят – Стоян Котев предлага заместник-председателят В.Кехайов да бъде водещ на събранието. - Приема се

Водещият запозна присъстващите с Дневния ред:

1.Запознаване с националния съвет

2.БАЗ – основни цели и задачи,виждания за бъдещето-Иван Бурджев

3.Оценка на текущото положение на асоциацията-Стоян Котев

4.Обсъждане на правила по добра медицинска практика по зъботехника – Минко Милев

5.Обсъждане на правилника за дейността на Контролната комисия – Илия Донев

6.Обсъждане на правилника за дейността на Националния съвет по качеството-Минко Милев

7. Обсъждане на правилника за дейността на Комисията по професионална етика – Донка Дончева

8.Обсъждане скоровете за провеждане на регионалните общи събрания,изготвянето на списъците на членовете и изпращането им в София , заедно с встъпителния членски внос за издаване на членските карти-Стоян Котев

9.Обсъждане начина на генериране на УИН кодове-Георги Дулев

10.Обсъждане на вида и дизайна на членските карти ,както и на удостоверенията за доброволните членове.

11.Обсъждане на проблеми по региони.

12.Разни

Предложения към Дневния ред:

-Весислав Цветанов – изразяване на Становище относно поведението на Варненската колегия

-Стоян Христов – От кога ще се събира членския внос ? Избор на банка ,която да обслужва БАЗ.

Предложенията бяха гласувани и приети с мнозинство и добавени към Дневния ред.

1.Представяне на членовете на Националния съвет.

2.Иван Бурджев – представяне на цели и задачи на БАЗ,консолидация и силни стуктури.

3.Стоян Котев – оценка на текущо състояние на БАЗ:

-писмо до РЗИ за отпадане на искането

-baz.bg има официален домейн

-писмо до министъра за удължаване на срока за приемане на Правилата за добра медицинска практика

4.Минко Милев-проекта на правилата за добра медицинска практика да бъде качен на сайта и срок от 2 седмици за запознаване и даване на предложения.

Гласувано и прието с мнозиство.

5.Правилник за дейността на Контролната комисия-Илия Донев изчете

Предложения :

-П.Господинов - чл.15 (8) решенията се взимат с мнозинство

„Решенията на Контролната комисия на БАЗ се взимат с мнозинство.“

Гласуване:Приема се с мнозинство.

-чл.16 „КК на БАЗ приема правилник за своята дейност ,който се утвърждава от Националния съвет.“

Гласуване : Приема се с мнозинство

-В.Цветанов чл.12 (1) „Финансирането на работата на КК на БАЗ става от националния бюджет.“

Правилника за дейността на КК на БАЗ се гласува и се прие с мнозинство.

Почивка 20 мин.

6.Правила за дейността на Националния съвет по качество-чете Минко Милев

- М.Адем предложение– иска отлагане и доработка на правилата до следващия Национален съвет.

Гласувано и прието с мнозинство .

7.Правилник за дейността на Комисия по професионална етика-изчете Донка Дончева

Предложения:

-П.Господинов – в чл.14 -да се добави „на БАЗ“

-Стоян Христов – чл.7 -да се добави препинателен знак “точка“

Правилника за дейността на КПЕ на БАЗ бе гласуван и се прие с мнозинство.

8.Стоян Котев: „Регионалните председатели трябва да проведат регионалните общи събрания – 40 дни от днешна дата.“

-Регистриането на регионалната колегия става чрез протокол от общо събрание , регионален устав,адрес на седалище на РК,декларация от председателя на РК удостоверяващ истинността на подадените данни,заявление и код, който ще получим от С.Котев.

-30 дни за регистриране в Агенцията по вписванията

-Съставяне на регионалните регистри в хартиен вариант и електронна таблица,заедно с встъпителен членски внос.Краен срок за изпращане в София - 30.09.2019г.

-Членски внос 7 месеца за календарната 2019г. в размер на 91,84лв. Платим до 30.09.2019г.

-54,88лв. е за регионалните колегии

-23,52лв. - националното ръководство(25%+5%)

-13,44лв. - встъпителна вноска

Гласуване на сроковете: Прието с мнозинство.

-В.Цветанов-разяснение по начина на движение на парите – сумата се плаща от члена към регионалната сметка , а от там -регионалните председатели изпращат към националната сметка.

Избор на банка обслужваща БАЗ- банка ДСК.

Гласувано и прието с мнозинство.

-Стоян Христов – предложение за обща застраховка. -Отлага се за разглеждане на следващия Национален съвет.

9.Г.Дулев- начинът на генериране на УИН кодовете ,разясняване. Гласувано и прието единодушно.

-„Да има ли снимка на членската карта?“

Гласувано и отпада- единодушно.

-Срок за проект на членски карти до 01.09.2019г.

Гласувано и прието.

-Срок за одобрение на членските карти: 30.09.2019г.

Гласувано и прието единодушно.

-Предложение в регионалните устави да се запише: „В заявлението да се записва, че иска да е доброволен член. Да се попълни собственоръчна декларация.“

Гласувано и прието единодушно.

10.Регионални проблеми

-Христина Манева от гр.Русе – 20 нерегистрирани зъботехници подадоха заявление за членство в БАЗ.

-Ерджан Нуредин от гр.Добрич – „Какво правим с регистрирани ,но неподали заявление за членство в БАЗ ?“

-Първан Божков от гр.Търговище- „ Как да изпратим информацията за подалите и неподалите ?“

-Димитър Делчев от гр.Хасково- „Какво става с хора, които не са си платили членския внос до 31.03. на съответната година ?“ – Отговор: “Даваме списъка на неплатилите на съответното РЗИ.“

-В.Кехайов отговаря :“Сигнал до БАЗ , информацията за подали и неподали се предава в отделни списъци. „

-Ваня Георгиева от гр.Разград подаде писмен въпрос към УС на БАЗ относно как да се проведе общото събрание на региона.

11.Заместник-председателят на РК-Варна , присъстващ на събранието бе информиран за проблеми с Варненска колегия с който не беше на ясно.

-Боян Иванов от гр.София- предложение : Зам-председателят на Варна да направи среща за сближаване на позициите с УС на БАЗ.

-Стоян Котев има предложение : Регионалния председател на Варна да входира предложенията си.

-В.Цветанов-предложение за Становище на НС на БАЗ във връзка с поведението на регионалния председател на Варна.

Всички предложения бяха гласувани и приети единодушно.

Поради изчерпване на Дневния ред , заседанието се закрива в 16.30ч.

Към Протокола има списък на присъстващите, собственоръчно попълнен и подписан от тях.

Протоколчик: Мелекпер Адем(председател на РК Пловдив) /....................../

Секретар на БАЗ:Стоян Котев /......................../

Председател на БАЗ:Иван Бурджев/......................../

Качено на: 05.07.2019 г.