Skip to content

Правилник за устройството и дейността на НС

на

Българската асоциация на зъботехниците

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Националния съвет на Българската асоциация на зъботехниците.

Чл. 2. Националния съвет на Българската асоциация на зъботехниците, наричан по-нататък "Националния съвет" (НС) , е ръководен орган на БАЗ.

Чл. 3.(1) Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с функциите на БАЗ .

(2) Националния съвет дава основни насоки за бъдещето развитие на организацията.

Чл. 4. Националният съвет извършва своята дейност въз основа на Устава на БАЗ, този правилник и действащото законодателство на територията на Република България.

Глава втора

СЪСТАВ И УСТРОЙСТВО

Чл. 5. (1) Националният съвет се състои от 44 души, а именно: Членовете на Управителния съвет (13), председателите на регионалните колегии (28), председателя на контролната комисия, председателя на националния съвет по качеството и председателят на комисията по професионална етика.

(2) При отсъствието на членовете на Националния съвет на повече от две заседания по не уважителни причини се прилага Чл. 39 от Устава.

Чл. 6. Председателят на Управителния съвет на БАЗ е и председател на НС.

Чл. 7. (1) Председателят на Националния съвет на БАЗ:

1. организира, свиква и ръководи заседанията му;

2. утвърждава проекта на дневен ред за заседанията въз основа на внесените предложения;

4. координира и подпомага взаимоотношенията на работните комисии по чл. 9;

(2) Дейността на Председателя на Националния съвет се подпомага от административните органи на БАЗ.

Чл. 8. Секретарят на БАЗ е и секретар на Националния съвет:

1. подпомага Председателя при организиране на работата му;

2. организира изпращането на материалите за заседанията на Националния съвет;

3. протоколира заседанията и съхранява архива на съвета;

4. съдейства в техническо и организационно отношение дейността на работните комисии;

5. организира изпълнението на решенията на Националния съвет.

Чл.9.(1) С решение на Националния съвет, могат да се създават временни работни комисии,

(2) Съставът на Комисиите се определя от членове на националния съвет Националния съвет.

(3) Комисиите избират измежду състава си Председател, който организира и ръководи дейността им.

(4) Комисиите могат да привличат в състава си членове на регионалните колегии.

(5) Работните комисии се отчитат за дейността си на всяко заседание на НС.

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.10. (1) Заседанията на Националния съвет са редовни.

(2) Националният съвет се свиква по предложение на петима от членовете му на редовни заседания не по-малко от веднъж годишно, по предварително подготвен дневен ред. Материалите за заседанията се предоставят на членовете на НС не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди заседанието.

(3)Могат да се правят предложение от всеки от членовете на НС за изменение и допълнение на Дневния ред, но не по-късно от 7 дни преди заседанието.

Чл. 11.(1) Заседанията на Съвета се откриват и провеждат в присъствието на повече от половината от неговите членове.

(2) Заседанията на НС са легитимни при присъствието на повече от половината от неговите членове.

(3) При невъзможност на член да присъства и след гласуване, той може да бъде включен виртуално с право на глас.

Чл.12. При отсъствие на Председателя заседанията на Националния съвет се ръководят от Зам.-председателите или упълномощен от Председателя член на Съвета.

Чл.13. (1) Съветът приема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

(2) Решенията на НС са задължителни за изпълнение на всички членове на БАЗ.

(3) При неизпълнение на решенията на НС се прилага Чл. 39 от Устава.

Чл.14. За всяко заседание на Националния съвета се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря.

Чл. 15. Заседанията на Съвета са открити за участие на поканени след предварително съгласуване лица, които имат право само на съвещателен глас.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се приема на основание на устава на Българската асоциация на зъботехниците.

§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Националния съвет.

§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на Председателя на Националния съвет.

Правилникът е приет на заседание на Националния съвет на 05.10.2019г.