Skip to content

Събрание на НС 05.10.2019г. София

До
Управителният съвет на БАЗ
Регионалните председатели на БАЗ
Председателят на националната Комисия по професионална етика на БАЗ
Председателят на националната Контролна комисия на БАЗ
Председателят на националния Съвет по качество на БАЗ
Решение
за провеждане на заседание на Националния съвет
на Българската Асоциация на Зъботехниците
Уважаеми госпожи и господа,
въз основа на постъпило искане по Чл.12 (4) от Устава на БАЗ, за провеждане на
заседание на Националния съвет и въз основа на Чл.12 (2) свиквам Националния
съвет на заседание, което ще се проведе на 05.10.2019 г. от 13.30 часа в
националния офис на БАЗ в гр. София, ул. Бачо Киро № 39, ет. 2, при следния
дневен ред:
1. Отчет на регионалните председатели на БАЗ за извършената работа според
приетите решения на проведения Национален съвет на 26.062019 г., гр. Габрово. 2. Отчет за работата на УС.
3. Приемане Правилник за работата на Националния съвет.
4. Разни.
При невъзможност да участвувате на заседанието, моля, осигурете присъствие на
заместник -председател или член на съответния УС или Комисия.
24.09.2019 г. Иван Бурджев - Председател на УС на БАЗ
София