Skip to content

Новини

Уважаеми колеги,

поради големия брой заявили присъствие на 21.11.2019г.

мястото на събранието, се измества от Дентатехника в зала "Европа" на парк хотел Москва от 18 часа.

Ще ви очакваме.

София, 15.11.2019г.На основание на чл.7 ал.2 от Устава на РК на БАЗ - София, управитения съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 21.11.2019г. от 18 часа в залата на Дентатехника на бул. „Андрей Ляпчев“ 66, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.

2. Избор на членове на управителния съвет, на контролната кмисия и на комисията по професионална етика.

3. Обсъждане правилата за добра практика по Зъботехника.

4. Разни.

Материалите , свързани с дневния ред за провеждане на ОС, ще бъдат на разположение след 30.10.2019г.в офиса на БАЗ, където членовете на колегията или техни упълномощени представители ще могат да се запознаят с тях. Предложения за промяна на дневния ред могат да се правят до 11.11.2019г.

качено на 21.10.2019

На 12.08.2019г. от 18 часа в залата на Дентатехника на бул. „Андрей Ляпчев“ 66 се проведе Общо събрание на колегията.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на проектоустав на регионалната колегия.

2. Гласуване на Устав на регионалната колегия.

3. Приемане на правилник за дейността на контролната комисия.

4.Приемане на правилник за дейността на комисията по професионална етика.

5.Обсъждане на план за работа на колегията и набелязаване на основни акценти.

6. Разни.

Документите са достъпни за четене в раздела на колегията в сайта на БАЗ. http://www.bazbg.com/regionalni-kolegii/regionalna-kolegiia-sofiia/