Skip to content

Устав

НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

(Приет на Учредителния конгрес на 31 май 2019 г.)

Гр. София, 2019 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) е юридическо лице, съсловна организация на зъботехниците в България, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и на помощник фармацевтите (Закона).

(2). Седалището на БАЗ е гр. София, а адресът на управление е: ... Да се впише адреса от решението за адрес на управление записано в протокола на учредителния конгрес!

Чл. 2. БАЗ упражнява своята дейност по места чрез съответните регионални колегии, чиято структура съответства на предвиденото в Закона и настоящия Устав (Уставът).

(2). Регионалните колегии на БАЗ приемат Устави, които не могат да противоречат на Устава.

Чл. 3. Настоящият устав е приет от Първия конгрес на БАЗ и може да бъде изменян и допълван само от Конгреса на БАЗ.

Чл. 4. Всички зъботехници, които упражняват професията си, задължително членуват в БАЗ, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

(2). Зъботехник може да упражнява професия на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на българския закон и е вписан в съответната регионална колегия на БАЗ, на територията на която упражнява професията си.

(3). Доброволните членове нямат право да заемат длъжности в или да бъдат членове на органите на БАЗ на национално и регионално равнище.

II. ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ

Чл. 5. Функциите и целите на БАЗ са следните:

 1. Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

 2. Създава и води национални и регионални професионални регистри на членовете на БАЗ;

 3. Определя условията и реда за вписване на зъботехниците в регистрите по т. 2 и правилата за издаването на сертификат за квалификация по професията;

 4. Приема Кодекс за професионална етика на зъботехниците и упражнява контрол за спазването му;

 5. Приема правила за добра медицинска практика по професията, в областта на зъботехниката и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 6. Налага санкциите, предвидени в Закона и Устава;

 7. Организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото обучение на зъботехниците съгласно договорите с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;

 8. Приема Квалификационна рамка за професионално развитие на зъботехниците, състояща се от квалификационни нива;

 9. Участва със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването;

 10. Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на зъботехниката;

 11. Осъществява сътрудничество с други организации, с държавни и общински органи и институции в страната и чужбина;

 12. Подпомага своите членове и техните семейства в случаи на необходимост от финансова подкрепа, поради заболяване или затруднено положение;

 13. Предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

 14. При наличие на предвидени в нормативни актове условия, представлява своите членове в отношенията им с други органи и организации (НЗОК, застрахователни дружества, централни и местни административни органи и други);

 15. Организира издаването на печатни и електронни информационни и обучителни материали, организира различни обучителни и квалификационни мероприятия, кампанни за разясняване на дейността на БАЗ сред пациентите и други;

 16. Извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, съгласно Правилник, приет от Управителен съвет на БАЗ. Членският внос не може да се използва за стопанска дейност на БАЗ.

III. УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ И ПРАВОМОЩИЯ.

Чл. 6. (1) Органите на БАЗ на национално ниво са:

 1. Конгрес

 2. Национален съвет (НС)

 3. Управителен съвет (УС)

 4. Контролна комисия (КК)

 5. Комисия по професионална етика (КПЕ)

 6. Национален съвет по качество (НСК)

(2) В органите на БАЗ по ал. 1, т. 2 - 6 могат да бъдат избирани членове на БАЗ с не по-малко от пет години непрекъснат стаж като зъботехници.

Чл. 7. (1) Конгресът на БАЗ се състои от представители на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на всеки 10 членове. Един делегат може да представлява до 10 членове. В случай, че регионалната колегия се състои от по-малко от 10 члена, същата има право на един делегат.

(2). Членовете на органите по чл. 6 от настоящия Устав участват по право в Конгреса с право на глас.

(3). Делегатите на Конгреса се избират от Общото събрание на Регионалната колегия за срок до следващ редовен Конгрес.

(4). Избраните делегати не могат да бъдат замествани при участието им в Конгреса, освен при наличие на заболяване, което не им позволява да присъстват или временно отсъствие от страната, като в тези случаи се представляват от друг член на съответната Регионална колегия с нотариално заверено пълномощно. Едно лице може да представлява само един такъв отсъстващ делегат.

Чл. 8. (1) Конгресът на БАЗ е редовен и извънреден.

(2). Редовният Конгрес се свиква най-малко веднъж на всеки три години от Управителния съвет на БАЗ.

(3). Извънредният Конгрес се свиква при необходимост от УС на БАЗ по решение на УС, по искане на Контролната комисия, по искане на 1/10 от членовете на БАЗ или на 1/5 от действащите делегати, избрани от съответните Регионални колегии. Искането трябва да бъде придружено с подписите и регистрационните данни на съответните членове или делегати. В този случай УС е длъжен да свика Конгрес в срок до 45 дни от искането.

Чл. 9. (1) Конгресът се свиква при спазване на следните правила:

(2). УС на БАЗ определя дневния ред на Конгреса с решението за неговото свикване. В случай, че е поискано свикване на извънреден Конгрес от лицата по чл. 8, ал. 3 от Устава и УС не вземе решение в срока, определен в чл. 8, ал. 3, решението и дневният ред се взимат и обявяват от Софийски градски съд.

(3). Решението за свикване, с посочване на датата, мястото и часа на провеждане на Конгреса, както и дневният ред, се обявяват най-късно до 30 дни преди определената дата за провеждане на Конгреса.

(4). Обявяването се извършва чрез изпращане на писмена покана до всяка Регионална колегия на БАЗ, изпратена на адреса, на който е регистрирана колегията или на изрично посочена от колегията електронна поща, като едновременно с това поканата се обявява на електронната страница на БАЗ и се залепва на видно място по седалището на БАЗ.

(5). Най-късно до 20 дни преди обявената дата материалите, свързани с дневния ред за провеждане на Конгреса, трябва да са на разположение в адреса на управление на БАЗ, където членовете на БАЗ или техни упълномощени представители да могат да се запознаят с тях. В същия срок могат да се правят предложения за промяна на дневния ред по искане на 1/10 от делегатите, 1/20 от членовете или по искане на органите по чл. 6 от Устава. Промяна на дневния ред може да се извършва с решение на УС на БАЗ най-късно до 10 дни преди определената дата за провеждане на Конгреса като информацията се обявява по реда на ал. 4.

Чл. 10. (1) Конгресът може да се проведе, ако присъстват най-малко 2/3 от делегатите.

(2). При липса на кворум, Конгресът се отлага с един час, след което се провежда с кворум от присъстващите членове.

(3). Всички решения се взимат с обикновено мнозинство (повече от половината от присъстващите), с изключение на приемането, изменението и допълнението на Устава и Кодекса за професионална етика на БАЗ.

Чл. 11. (1) Конгресът има следните правомощия:

 1. Приема, допълва и изменя Устава на БАЗ;

 2. Приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на БАЗ, предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“;

 3. Избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на Управителния съвет;

 4. Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на Контролната комисия;

 5. Избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на Комисията по професионална етика;

 6. Избира и освобождава председателя, заместник-председателите и членовете на Националния съвет по качество;

 7. Приема, допълва и изменя правила за издаване на сертификат за квалификация по професията;

 8. Приема отчетите на Управителния съвет, на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и на Националния съвет по качество;

 9. Избира и освобождава представител на БАЗ във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването;

 10. Определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище, както и срока за заплащането му, който е не по-късно от последния ден на месец март на текущата година;

 11. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на БАЗ;

 12. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на БАЗ, които не са от компетентността на останалите органи по чл. 6;

 13. Определя изискванията за избор на председателите и заместник-председателите на органите по чл. 6 от Устава;

(2) Решенията по т. 1 и т. 2 се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 12. (1) Националният съвет на БАЗ се състои от членовете на УС и председателите на регионалните колегии, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и Националния съвет по качество.

(2). Председател на Националния съвет е председателят на Управителния съвет на БАЗ.

(3). Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с функциите на БАЗ.

(4). Националният съвет се свиква по предложение на петима от членовете му не по-малко от един път годишно.

(5). Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

(6). Председател на Регионална колегия, която не е превела отчисленията от членския внос за период от три месеца участва в НС само със съвещателен глас до превеждане на паричните средства;

Чл. 13. (1) Управителният съвет на БАЗ се състои от общо 13 члена - един председател, двама заместник-председатели, един главен секретар и девет членове и е с мандат от три години.

(2). Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3). Управителният съвет на съответната съсловна организация:

1. Свиква конгрес на БАЗ;

2. Управлява имуществото на организацията;

3. Води, поддържа и актуализира годишно националния електронен регистър;

4. Осигурява ползване на данните от националния регистър за целите, определени в закона;

5. Ръководи дейността на БАЗ по изпълнението на нейните функции;

6. Работи съвместно и подпомага дейността на Националния съвет по качество.

7. Предоставя на Министерство на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

8. Изготвя финансов план и програма за дейността на БАЗ за съответната година;

10. Определя видовете комисии и техния състав, които да подпомагат дейността на УС и НС;

11. Поддържа и актуализира уеб страницата на БАЗ;

Чл. 14. (1) Председателят на управителния съвет на БАЗ организира и ръководи работата му и го представлява.

(2). Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3). Главният секретар на управителния съвет:

1. Организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. Организира заседанията на управителния съвет;

3. Организира техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет;

4. Осъществява взаимодействие с регионалните колегии.

Чл. 15. (1) Контролната комисия на БАЗ се състои от председател, зам.-председател и петтима членове.

(2). Комисията има следните правомощия:

1. Контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;

2. Разглежда докладите на контролните комисии на съответните регионални колегии по чл. 31, ал. 3, т. 3 от Закона и се произнася по тях;

3. Представя пред Конгреса отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС.

(3). Заседанията на комисията са закрити. Председателят и членовете й могат да присъстват на заседанията на УС.

Чл. 16. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател, зам.-председател и петима членове.

(2). Заседанията на комисията са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми.

Чл. 17. (1) Националният съвет по качество се състои от председател, заместник-председател и петима членове.

(2). Председателят и заместник-председателят на Националния съвет по качество са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома по съответното професионално направление, с най-малко 10 години непрекъснат трудов стаж по специалността към датата на избора.

(3). Съставът на Националния съвет по качество се избира и освобождава от Конгреса на БАЗ с обикновено мнозинство с мандат от 5 години, но за не повече от два мандата.

(4). При необходимост Националният съвет по качество привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на Националния съвет по качество изпраща покана до външните експерти при необходимост от тяхното участие в заседания.

(5). Националният съвет по качество изготвя правила за добра медицинска практика по зъботехника.

Чл. 18. (1) Националният съвет по качество заседава най-малко веднъж месечно, като заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие от зам.-председателите.

(2). Заседанията на Националния съвет по качество са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Допуска се участие на членове на НС по телефона или имейл, като това обстоятелство се отразява в протокола от проведеното заседание.

(3). Членовете на Националния съвет по качество се уведомяват писмено (с куриер или по електронна поща) за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко три дни преди провеждането му.

(4). Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство.

(5). Националният съвет по качество приема правила за организацията на дейността си.

Чл. 19. (1) Териториалните органи на БАЗ са регионалните колегии, които са юридически лица със седалища и териториален обхват на дейността, определени в Закона. Регионалните колегии имат свой устав и банкова сметка.

(2). Всяка регионална колегия има следните органи:

1. Общо събрание (ОС)

2. Управителен съвет (УС)

3. Контролна комисия (КК)

4. Комисия по професионална етика (КПЕ)

(3). Регионалните колегии се състоят от вписаните в регистъра им членове на БАЗ.

Чл. 20. (1). Управителният съвет на Регионалната колегия свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на три години.

(2). Извънредни ОС се свикват по искане на органите по чл. 19, ал. 2 от Устава или по искане на 1/10 от членовете на колегията, удостоверено с подписите и регистрационните данни на всеки член.

(3). Събранията се свикват по следния начин:

1. УС на съответната колегия определя дневния ред на ОС заедно с решението за неговото свикване. В случай, че е поискано свикване на извънредно ОС от лицата по ал. 2 от Устава и УС не вземе решение в срок от три месеца, решението и дневният ред се взимат и обявяват от съответния окръжен съд по седалището на колегията.

2. Решението за свикване, заедно с датата, мястото и часа на провеждане на ОС, както и дневният ред, се обявяват най-късно до 30 дни преди определената дата за провеждане на ОС.

3. Обявяването се извършва чрез обявяване на електронната страница на БАЗ и чрез залепване на видно място по седалището на съответната колегия.

4. Най-късно до 20 дни преди обявената дата материалите, свързани с дневния ред за провеждане на ОС, трябва да са на разположение в адреса на колегията, където членовете на БАЗ или техни упълномощени представители да могат да се запознаят с тях. В същия срок могат да се правят предложения за промяна на дневния ред по искане на 1/10 членовете на съответната колегия или по искане на ограните по чл. 19, ал. 2 от Устава. Промяната на дневния ред се извършва с решение на УС на Регионалната колегия най-късно до 10 дни преди датата за провеждане на ОС като информацията се обявява по реда на т. 3.

Чл. 21. Общото събрание на регионалните колегии на БАЗ:

 1. Приема правила, програми и планове за работа на органите на колегията;

 2. Определя размера на средствата за осигуряване на дейността на колегията, в рамките на съответния бюджет, с който колегията разполага;

 3. Избира и освобождава председателите, заместник-председателите и членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на Регионалната колегия и определя мандата им;

 4. Избира делегати за конгреса на БАЗ;

 5. Приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на регионалната колегия и взема решение по тях;

 6. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на Регионалната колегия;

 7. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на Регионалната колегия, съгласно действащото законодателство и Устава.

 8. Правилата, програмите и плановете се приемат в съответствие с настоящия Устав.

Чл. 22. (1) ОС на регоналната колегията се смята за проведено при присъствието на две трети от членовете. При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове.

(2). Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 23. (1) Управителният съвет на Регионалната колегия се състои от председател, зам.-председател, секретар и двама членове. Всеки УС приема правила за дейността си.

(2). УС на Регионалната колегия се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания - при необходимост.

Чл. 24. Управителният съвет на Регионалната колегия:

 1. Ръководи работата на регионалната колегия в съответствие с решенията на общото събрание на колегията и с решенията на органите на БАЗ на национално ниво;

 2. Води и поддържа регистъра на регионалната колегия;

 3. Осигурява ползването на данните в регистъра за целите Закона и защитата им от неправомерен достъп;

 4. Изпраща списък на своите членове на УС на БАЗ, като членският състав ежемесечно се проверява и актуализира в случай на промени.

 5. Управлява имуществото на Регионалната колегия;

 6. Свиква ОС на Регионалната колегия;

 7. Осигурява защита на професионалните права и достойнството на членовете на Регионалната колегия;

 8. Вписва в регистъра на регионалната колегия наложените на членовете й наказания по Закона;

 9. Осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

Чл. 25. (1) Председателят на УС на Регионалната колегия организира и ръководи работата му и я представлява.

(2). Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.

(3). Секретарят организира дейността по изпълнение на решенията на УС и организира и осигурява административно-технически дейността на УС.

Чл. 26. (1) Контролната комисия на Регионалната колегия се състои от председател и членове.

(2). Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на регионалните комисии по ал. 1 се определят с решения на общото събрание и правилата за организация на дейността на регионалните колегии.

(3). КК на Регионалната колегия:

1. Контролира законосъобразността на решенията на УС на Регионалната колегия;

2. Представя пред Общото събрание на Регионалната колегия отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС;

3. При констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание на колегията в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в УС, или свиква общо събрание на Регионалната колегия.

4. Председателят и членовете на комисията по ал.1 могат да присъстват на заседанията на УС на Регионалната колегия.

Чл. 27. (1) Комисията по професионална етика на Регионалната колегия се състои от председател, заместник-председател и членове.

(2). Комисията се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността й и от Кодекса на професионалната етика, приет по реда на този Устав и Закона.

(3). КПЕ на Регионалната колегия:

1. Следи за нарушения професионалните, морално-етичните и деонтологични правила, свързани с упражняването на професията;

2. Разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;

3. Издава актовете за установяване на нарушения по чл. 40 от Закона и уведомява Комисията по професионална етика на БАЗ;

4. Осъществява други функции, възложени от ОС на Регионалната колегия.

(4). Заличаването от регистъра на колегията става само след решение на Националната комисия по етика.

Чл. 28. Заседанията на Комисията по професионална етика и на Контролната комисия на Регионалната колегия са закрити.

Чл. 29. (1) За членове на Управителен съвет, на Контролна комисия и на Комисия по професионална етика на БАЗ, както и на органите на Регионалните колегии, не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове от състава на органите, в които се избират.

(2). Извън конгреса на БАЗ и общите събрания на регионалните колегии едно лице не може да бъде член на повече от един от орган.

IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 30. (1) Членството в БАЗ възниква с вписване в регистъра на Регионалната колегия на територията, на която зъботехникът осъществява дейността си.

(2). Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в колегията по ал. 1. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен, диплома за специалност, удостоверение за квалификация, актуален електронен адрес и телефон.

(3). Към заявлението по ал. 2 се прилагат: диплома за придобито висше образование; диплома за специалности или за научна степен - при наличие на такава; документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; справка от списъка по чл. 185 от Закона за здравето за обстоятелствата по чл. 192 и 193 от Закона за здравето; Извлечение от регистъра за наложено наказание при подновяване на членството; разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужденци.

Чл. 31. (1) Управителният съвет на съответната регионална колегия проверява дали са налице изискванията на Закона и Устава и условията, посочени в глава седма от Закона за здравето за вписване на лицата, упражняващи професията зъботехник в регистъра на колегията.

(2). Ако лицата отговарят на изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на посочените в Устава документи.

(3). В случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации вписването в регистъра се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.

(4). Управителният съвет на съответната регионална колегия изпраща заявленията до управителния съвет на съсловната организация за вписване в националния регистър. В срок до един месец Председателят на Управителния съвет на БАЗ издава членска карта на лицето по образец, утвърден от националния съвет. Доброволните и почетните членове получват удостоверение за членство.

(5). Отказ за вписване в регистъра на регионалната колегия на БАЗ се прави при:

1. Непредставяне на изискуемите документи

2. При заличаване на лицето от регистъра на друга регионална колегия - за срока на наказанието.

(6). Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БАЗ, който в едномесечен срок се произнася с решение.

(7). Решенията на Управителния съвет на БАЗ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 32. (1) В професионалните регистри по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона се вписват обстоятелствата, посочени в чл. 37, ал. 1 от Закона.

(2). Лицата, вписани в регистъра на Регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата, посочени в чл. 37, ал. 1 от Закона в 14-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

(3). Председателят на УС на съответната регионална колегия уведомява в 14-дневен срок Управителния съвет на БАЗ за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.

(4). Управителният съвет на БАЗ вписва промените в националния регистър в 14-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.

(5). Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на този закон и Закона за защита на личните данни.

Чл. 33. С решение на УС на БАЗ могат да бъдат определяни „Почетни членове“ на БАЗ заради изключителни заслуги и принос в развитието на зъботехниката. Изискванията за членство, посочени в този Устав, не се прилагат спрямо почетните членове и същите не заплащат членски внос.

Чл. 34. Членовете на БАЗ имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани в органите на БАЗ и на регионалните й колегии;

 2. Да се ползват от закрилата на асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;

 3. На материална помощ в случаи, определени от Устава и УС на БАЗ.

 4. Да бъдат информирани за дейността на БАЗ;

 5. Да търсят съдействието на БАЗ за професионалното си усъвършенстване;

 6. На достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра.

Чл. 35. Членовете на БАЗ са длъжни да:

1. Упражняват своята професия в съответствие с кодекса за професионална етика на зъботехниците, правилата за добра медицинска практика по професията и в рамките на своите компетенции;

2. Спазват настоящия устав и останалите правила, приемани от органите на БАЗ;

3. Уведомяват УС на Регионалната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията в 14-дневен срок от съответната промяна в обстоятелствата.

4. Повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.

Чл. 36. (1) Размерът на членския внос е 2% от минималната месечна работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на всяка календарна година по банков път.

(2). Новопостъпващите членове плащат членския внос пропроционално за съответната календарна година, считано от месеца на вписването в регистъра.

(3) При регистрация на зъботехническа практика в повече от един регион, съответният член внася 100% от членския си внос в регионалната колегия по първата си регистрация и по 50% от размера на членския внос в регионалните колегии на всяка следваща регистрация на зъботехническа практика.

(4). Членове с намалена работоспособност, установена с решение на ТЕЛК, заплащат 50% от размера на членския внос по ал. 1.

Чл. 37. (1) При вписване в регионална колегия лицето дължи еднократна вноска за вписване в регистъра в размер на 10% от членския внос.

(2). Постъпленията от членски внос се разпределят както следва:

 1. 70% за регионалните ръководства;

 2. 25% за централното ръководство;

 3. 5% за Фонда за финансово подпомагане на членовете на БАЗ.

V. НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 38. Членовете на БАЗ носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

 1. Неспазване на правилата, предвидени в Закона и в Кодекса за професионална етика;

 2. Неспазване на правилата за добра медицинска практика зъботехника.

Чл. 39. За посочените нарушения на членовете на съответната съсловна организация могат да бъдат налагани следните наказания:

 1. Порицание;

 2. Глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

 3. Заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години.

Чл. 40. (1) Жалбите за нарушенията по чл. 38 от устава се разглеждат от Комисиите по професионална етика на регионалните колегии на БАЗ.

(2). Нарушенията установяват с акт за констатирано нарушение. Актове има право да съставя всеки член на Комисията по професионална етика към Регионалната колегия, а наказателните постановления се издават от Председателя на УС на регионалната колегия.

(3). Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на лечебното заведение, където работи наказаното лице.

Чл. 41. (1) Съставянето на актовете за констатиране на нарушения, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по Закона за административните нарушения и наказания.

(2). Сумите от събрани глоби постъпват в приход на съответната регионална колегия.

(3). Налагането на наказанията не изключва търсенето на наказателна или гражданска отговорност, или на дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

(4). Когато при разглеждането на жалби и сигнали срищу членове на БАЗ, съответните Комисии по професионална етика констатират данни за нарушения на законодателството извън посочените в чл. 38 от Устава, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Устав се приема на основание Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите. При последващи изменения и противоречия между Устава и Закона, предимство има Законът.

§2. В случай, че Законът не предвижда изрично продължителността на мандатите на посочените в настоящия Устав органи, мандатът на тези органи ще бъде 3 години, като член на БАЗ не може да бъде преизбиран повече от два последователни пъти в един и същ орган на БАЗ на национално и регионално ниво.

Съставител на проекта: Доц. Момчил Мавров, дп