Skip to content

Протокол от учредителния конгрес

Протокол №1

Учредителен Конгрес на Българска Асоциация на Зъботехниците

Днес 31.05.2019г.от 10.00ч. В Аулата на УМБАЛ“Света Екатерина „-София ,се състоя Учредителният Конгрес на Българската Асоциация на Зъботехниците.

Приветствие поднесе Д-р Даниела Дариткова председател на здравната комисия към Парламента .

Приветствие поднесе и зам. Министър на здравеопазването Д-р Бойко Пенков .

Зам.Министъра предложи избор на мандатна комисия :

1.Стоян Христов-Председател

2.Георги Дулев –Зам председател

3. Мелекпер Адем - секретар

Избор на Контролна комисия:

1.Димитър Панчев –Председател

2. Петър Господинов

3. Димитър Донев

4. Александър Николов

Вписани в предварителни списъци делегати 169 .

Регистрирани с делегатски карти и вписани в официален списък към момента на откриване на конгреса 148 делегата.

Гласуването става явно с делегатски карти.

Председателят на мандатната комисия предложи делегатите да се изказват до една минута .

Имаше предложение и за две минути . Гласуване :

1 мин.-89 гласа– за

2 мин.-29 –гласа - за

Процедурно предложение – Гостите да имат право да имат право да говорят ,( в частност адвокат от Варна иска да разяснява и тълкува Проекто- устав на Варна).

Расясни се, че гостите нямат право на глас , нямат право да гласуват и да бъдат предлагани .

Делегатите се запознаха с дневния ред и се пристъпи към гласуване.

Гласуване:

107 - гласа-за

41 – гласа -против

В дневния ред бе добавен Проекто-устава на варненската колегия и бе прочетен от Иван Попов (Председател на РК-Варна).

Продължи се с дневния ред и се прочете проекто-устава на адв. Мавров с който предварително бе запознат всеки делегат .

Проекто-устава бе прочетен от Георги Дулев (Председател на РК-София) .

След прочитане и на двата проекто-устава се реши да се гласува по кой устав Конгреса ще продължи работата си.

Гласуване :

Проекто-устав на Варна.

29 гласа –за

Проекто-устав на адв. Мавров.

114 –гласа - за

Въздържали се - 5 делегата

Обяви се почивка от 12.30ч. до 12.45ч. След почивката се направи проверка на кворума – 148- делегати

Предложение – да не се чете пак целия устав ,а само точките по които търпят промени.

Гласуване :

117 –гласа - за

3-гласа-Против

1 глас Въздържал се

Промени в Устава :

Чл.1 (2) Седалището на БАЗ е гр.София а адресът на управление е офисът,който ще се наеме.

Чл.4(3) Доброволните и почетните членове да не могат да заемат ръководни постове.

Единодушно приет

Чл.7(2) Редовният Конгрес се свиква най-малко веднъж на всеки три години от Управителния съвет на БАЗ.

Прието единодушно

Чл.10(10) Определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище , както и срока – до края на март на текущата година.

Прието единодушно

Чл.16(2) Председателят и заместник- председателят на Националния съвет по качество са лица ,които притежават съответната професионална квалификация удостоверена с диплома по съответното професионално направление ,с минимален непрекъснат трудов стаж 10 години по специалността към датата на избирането.

Гласуване:

145-гласа-За

2-гласа-Против

1-глас-Въздържал се

Чл.18 (1) Териториалните органи на БАЗ са регионалните колегии със седалища и териториален обхват на дейността , определени в Закона ,са юридически лица със собствен устав и собствена банкова сметка.

147 -гласа – за

1-глас -Въздържал се

Чл.23 (4) Изпраща списък на своите членове на УС на БАЗ като го актуализира при промяна ежемесечно.

Прието единодушно

Чл.26(1) Комисията по професионална етика на Региналната колегия се състои от Председател , заместник –председател и членове.

Приема се единодушно

Чл.26(3) т.3 Издава актове за установяване на нарушения по чл.40 от Закона и уведомява Националната Комисия по професионална етика.

Приема се единодушно

Чл.29(2) т.1 В заявлението се посочват трите имена , единният граждански номер, месторождението,гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота , номер , дата и място на издаване на дипломата за образователна степен, диплома за специалност, удостоверение за квалификация, актуален електронен адрес и телефон.

Приема се единодушно

Чл.30 (4) Управителният съвет на съответната регионална колегия изпраща заявленията до управителния съвет на съсловната организация за вписване в нацаионалния регистър . В срок до един месец Председателят на Управителния съвет на БАЗ издава членска карта на лицето по образец , утвърден от националния съвет . А доброволните и почетните членове получават удостоверение за членство.

Приема се единодушно

Чл.31 Промени в сроковене от 10 дни да станат 14 дни.

Прието единодушно

Чл.34(3) Уведомяват УС на Регионалната колегия , в която членуват , за промените свързани с упражняване на професията в 14 дневен срок.

Приема се единодушно

Чл.35(1) Размерът на членския внос е 2% от минималната месечна заплата и се заплаща до края на месец март на всяка календарна година .Същият се заплаща по банков път .

Приема се единодушно

Чл.36(3) Работещите зъботехници с ТЕЛК плащат 50% от членския внос.

Прието единодушно

Чл. Да се замени думата „здравни грижи“ със „ Професията“.

Прието единодушно.

Предложение да отпадне нотариално заверенота пълномощно – не се прие.

И предложение за мининмум 5 г. трудов стаж преди да може да си откриеш лаборатория .

не се прие поради дискриминационен характер на предложението.

Устава на БАЗ се приема .

137-гласа - За

6-гласа-Против

2-гласа- Въздържал се


Започна четене на Кодекса по професионална етика .

Чл.2 (3) Предложение да отпадне : и сигурността на пациентите и денталния екип.

Прие се единодушно

Чл.5(1) Променя се медико-техническа на Самостоятелно –медикотехническа лаборатория / навсякъде където е пропуснато/

Прие се единодушно

Чл.6(1) СМТЛ- приема се

Чл.14 Добавя се може: Зъботехникът при поискване може да окаже съдействие на други зъботехници и лекари по дентална медицина в рамките на своята компетентност и съобразно този Кодекс.

Према се

Предложене Глава пета и чл.16 да отпадне .

Приема се единодушно.

Чл.17 който става чл.16 :Зъботехникът подържа и повишава своите професионални знания и умения .Приема се .

Гласуване за приемане на Кодекса по професионална етика.

147-гласа-За

1-глас-Против


Избор на Управителен съвет на БАЗ

Предложения за Председател на УС на БАЗ

Иван Бурджев

Димитър Шереметски- отвод

Стоян Христов – отвод

Гласуване: Иван Бурджев – Председател, прието единодушно

Предложения за зам.Председатели:

Владимив Кехайов - прие

Светлан Велев – прие

Гласуване- прието единодушно

Предложения на Иван Бурджев за секретар:

Стоян Котев- прие

Гласуване – прие се единодушно.

Предложения за членове на УС на БАЗ :

1.Георги Колев

2.Стоян Христов

3.Димитър Шереметски

4.Весислав Цветанов

5.Пламен Атанасов

6. Мелекпер Адем – отвод

7.Светлозар Атанасов

8.Вяра Скулева – отвод

9.Георги Радулов

10.Бисер Димитров

11. Иван Димчев

Гласуване :

145-гласа -За

3-гласа-Против

Предложения за Контролна Комисия на БАЗ

 1. Минко Милев –отвод

 2. Кремена Савова –отвод

 3. Първан Божков – отвод

 4. Георги Дулев –отвод

 5. Петър Господинов – отвод

 6. Илия Донев – Председател – избран с 82 гласа

 7. Димитър Донев – член

 8. Игнат Радулов –член

 9. Боян Иванов – Зам . Председател

10.Симеон Георгиев – член

11.Любчо Колевски – член

12.Емил Николов – член

Приема се единодушно


Комисия по Професионална Етика

Предложения : Донка Дончева – Председател

Таня димитрова –Зам. Председател

Георги Куртев- член

Илина Събчева-член

Георги Копаранов –член

Веселка Димитрова-член

Симеон Цветанов-член

Гласуване : приема се единодушно .

Предложения за избор на Национален Съвет по Качество

За председател: Минко Милев

Наталия Бурилкова

Иван Паунчев

Гласуване: Минко Милев – Председател

Гласуване: Кремена Савова –зам.Председател

Гласуване за членове :

Петър Янев

Петър Господинов

Николай Бовянски

Валентин Таков

Йоана Данова

Прието единодушно


Предложение за Представител към Висшия медицински съвет:

 1. Светлан Велев –отвод

 2. Георги Дулев

Избран единодушно


Поради изчерпване на дневния ред закриваме Конгреса.

Председател на Мандатна комисия –

Стоян Христов-подпис

Зам.Председател на Мандатна комисия

Георги Дулев –подпис

Секретар на Мандатна комисия

Мелекпер Адем –подпис

Председател на Изборна комисия

Димитър Панчев -подпис


Протокола е неразривно свързан със списъка на присъствалите делегати.


31.05.2019 г. , гр.София