Skip to content

Новини

Уважаеми колеги,

На основание на чл. 20(1) от устава на БАЗ, Управителния съвет на БАЗ Пловдив свиква Общо събрание на колегията, което ще се проведе на 25.06.2020г. (четвъртък) от 17.30 часа в залата на кметството на Район Запад (улица Вечерница 1а).
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за 2019 на РК на БАЗ
2. Доклад на контролната комисия
3. Запознаване с решенията взети на Националния съвет- Стара Загора
4. Предложения за културен календар на БАЗ Пловдив
5.Разни

Предложения за изменение и допълнение на Дневния ред се приемат не по-късно от 10 дни преди датата на събранието.

Мелекпер Адем
Председател на РК-Пловдив
predsedatelplovdiv@bazbg.com

Уважаеми колеги, в изпълнение на Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и с оглед опазване на здравето на всички. И след обсъждане от УС на РК на БАЗ Пловдив бе взето решение:
Събранието насрочено за 19.03.2020г. се отменя.
Ще бъде проведено в по-късен период в зависимост от обстановката в страната.
Препоръчвам на всички колеги стриктно да спазват протокола за дезинфекция на отпечатъците и помещенията, и при възможност да ограничат достъпа на външни лица в лабораториите.

Мелекпер Адем - Председател на РК на БАЗ Пловдив

качено на 11.03.2020 г.
Уважаеми колеги, членския внос за 2020г.е 146.40лв.

Същия е платим до края на месец Март съгласно Устава на БАЗ.


BIC :STSABGSF
IBAN BG21STSA93000026299613
РК на БАЗ Пловдив
На основание на чл. 20(1) от устава на БАЗ, Управителния съвет на БАЗ Пловдив свиква Общо събрание на колегията, което ще се проведе на 19.03.2020г. (четвъртък) от 17.30 часа в залата на кметството на Район Запад (улица Вечерница 1а).
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за 2019 на РК на БАЗ
2. Доклад на контролната комисия
3. Дискусия и предложение за отбелязване деня на здравния работник (07.04.2020г.)
4. Запознаване с решенията взети на Националния съвет- Стара Загора
5. Предложения за културен календар на БАЗ Пловдив
6.Разни

Предложения за изменение и допълнение на Дневния ред се приемат не по-късно от 10 дни преди датата на събранието.

Мелекпер Адем
Председател на РК-Пловдив
predsedatelplovdiv@bazbg.com
На основание Чл. 20 от Устава на БАЗ и решението на Общото събрание от 03.10.2019г.
УС на РК на БАЗ- Пловдив свиква Общо събрание на 14.11.2019г. от 17.30ч. в конферентната зала на хотел Алианс (Копчето ) при следния Дневен ред:
1.Отчет на РК на БАЗ - Пловдив за свършена работа.
2. Запознаване с приетите решения на Националния съвет проведен на 05.10.2019г.
3. Разни
4. При интерес провеждане на дискусия относно варненския устав.
Може да правите предложения за допълнения към Дневния ред в срок до 10 дни преди Общото събрание.

На 03.10.2019г. в сградата на ДНА - ет. 3 зала 7 (Военния клуб - ул. Иван Вазов 2) се проведе Общо събрание

със следния дневен ред:
1.Правила за Добра медицинска практика
2.Разни
На на 22.08.2019г.(четвъртък) от 18,00 часа в залата на кметството на Район Запад ( ул.Вечерница 1А), се преведе Общо събрание на колегията при дневен ред:

1.Приемане на правилника за дейността на Управителния съвет

2.Приемане на правилника за разходване на средствата

3.Приемане на правилника за работа на Контролната комисия

4.Приемане на правилника за работа на Комисията по професионална етика

5.Обсъждане на работата на районната колегия

6.Разни
На11.07.2019г. от 18.30ч. в конферентната зала на хотел"Алианс"(Копчето), се проведе на Общо събрание на Регионална колегия Пловдив с дневен ред :

  1. Приемане на Устава на РК-Пловдив
  2. Попълване състава на РК-Пловдив
  3. Разни