Skip to content

Правилник за дейността на КК

на

Регионалната колегия на БАЗ – Пловдив

Чл. 1. Контролната комисия КК на регионалната колегия на БАЗ - Пловдив е изборен орган, предвиден от ЗСОМСААМСЗПФ ,Устава на БАЗ и Устава на регионалната колегия на БАЗ – Пловдив

Чл. 2. КК осъществява контрол на дейността на УС на регионалната колегия БАЗ - Пловдив за законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС решения и тяхното изпълнение.

Чл. 3. Членове на КК присъстват на заседанията на УС със съвещателен глас.

Чл. 4. Председателят на УС на регионалната колегия, уведомява КК за датата и часа на заседанията си най - малко една седмица предварително.

Чл. 5. КК представя отчет за дейността си пред Общото събрание.

Чл. 6. КК предлага на Общото събрание освобождаване или неосвобождаване от отговорност на УС на колегията и финансово отговорните лица.

Чл. 7. КК осъществява контрол на финансовата дейност на УС при формиране на бюджета и законовото и уставно разходване на средствата.

(1) КК може да предизвиква ревизия на касата и касовата документация.

(2) Участва в организирането на процедурата по назначаване на финансова ревизия и одит, задължителна преди отчетено Общо събрание.

(3) Възлага финансова ревизия за всяка година след приключване на годишните отчети.

Чл. 8. (1) При констатиране на нарушения изготвя доклад с препоръки в двуседмичен срок и го представя на УС на колегията, който се разглежда на първото заседание.

(2) В 30-дневен срок УС уведомява КК за взетите мерки и отстраняване на нарушенията.

(3) При несъобразяване с препоръките и при констатиране на нарушения от страна на УС, КК писмено уведомява УС за свикване на извънредно Общо събрание.

Чл. 9. Председателя КК участва в ежегодната среща на председателите на регионалните колегии с ръководството на КК на БАЗ.

Чл.10. В своята дейност КК на БАЗ може да привлича външни експерти при решаване на финансови, правни и други въпроси.

Чл. 11. (1) Финансирането на работата на КК става от регионалния бюджет.

(2) Финансирането на външните експерти става след писмено искане на председателя на КК до УС на колегията.

Чл. 12. КК на БАЗ - Пловдив се състои от председател и двама члена.

Чл. 13. Председателят организира и ръководи дейността на КК.

(1) Определя дневния ред, насрочва заседанията на КК и ги ръководи.

(2) Уведомява членовете за датата, мястото и проекта за дневен ред на заседанията.

(3) Разпределя постъпилите материали между членовете на КК за проучване и доклад от тях.

(4) Определя членовете на КК за участие в заседанията на УС и при извършване на проверки.

(5) Подписва кореспонденцията на КК .

Чл. 14. (1) Заседанията на КК са закрити.

(2) Заседанията са редовни и извънредни.

(3) Редовните заседания се провеждат на всеки три месеца.

(4) Извънредни заседания се провеждат по искане на председателя или по мотивирано писмено искане от член на КК.

(5) На заседанията на КК на регионалната колегия могат да бъдат изслушвани членове на УС на БАЗ – Пловдив , както и членове на колегията.

(6) На заседанията на КК могат да бъдат допускани външни експерти за мнения или писмени становища в помощ на КК.

(7) Заседанията на КК се провеждат при кворум 2/3 от членовете.

(8) Решенията на КК се вземат с мнозинство.

(9) Членове на КК имат право само на положителен или отрицателен вот.

(10) За всяко заседание на КК се води протокол. Протоколът се подписва от всички участвали в заседанието.

(11) Протоколът и материалите се съхраняват в шкаф и достъп до тях има само КК.

(12) При безпричинно отсъствие от заседанията на Комисията на член на КК и по решение на самата Комисия тя може да предложи на Общото събрание да замени нередовния член с нов.

Чл. 15. КК приема Правилник за своята дейност, който се утвърждава от Общото събрание.

Чл. 16. КК използва офиса на регионалната колегия и необходимата материална база за своята дейност.

Чл. 17. Секретаря на УС на колегията, получава кореспонденцията на КК, записва ги във входящ дневник и ги предава неразпечатани.

Чл. 19. След изтичане на мандата на КК, председателят и предава архива на новоизбрания председател.

Този Правилник е приет на 22.08.2019г. на Общо събрание на регионалната колегия на БАЗ – Пловдив .

Председател на Контролната комисия