Skip to content

Правила за набиране и разходване на средствата

НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ПЛОВДИВ

ПРИ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

Приети с решение на ОС на колегията от 22.08.2019г.

  1. ПРИХОДИ

Чл. 1. Колегията набира средства по предвидените в устава начини, а именно:

  1. РАЗХОДИ

Чл. 2. (1) Колегията разходва набраните средства, единствено след решение на управителния съвет.

(2) Никой от членовете на управителния съвет, включително председателят, не може да взема еднолично решение за разходване на средства на колегията. В случай, че някой от членовете на колегията или неин служител е направил необходими разходи във връзка със запазване правата и интересите на колегията, последните могат да му бъдат възстановени след вземане на решение от управителния съвет.

(3) Без решение на управителния съвет, могат да бъдат разходвани средства единствено във връзка с разпределението на постъпленията от членски внос, съгласно правилото на чл. 23, ал.2 от устава. Отчислените от членския внос проценти за бюджета на БАЗ и Фонда за финансово подпомагане на членовете на БАЗ се превеждат без решение на УС.

Чл. 3. Приходите от членски внос не могат да бъдат използвани за извършване на стопанска дейност.

Чл. 4. За неуредените в настоящите правила въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗСОМСААМСЗПФ, устава на колегията, правилата за работа на УС, а при липса на уредба – по решение на УС.

Чл. 5. РК на БАЗ Пловдив дължи финансов отчет два пъти годишно.