Skip to content

Регионална колегия Разград

Председател на Управителния съвет- Иванка Пенчева Георгиева email: predsedatelrazgrad@bazbg.com
Заместник председател - Евгени Хубенов Соколов
Секретар- Елис Хюсеин Али
Председател на контролната комисия - Лейля Махмуд Карамустафа
Членове: Георги Статев Стоянов
Февзи Раим Адил
Председател на комисията по професионална етика - Ива Юлиянова Дочева
Членове: Силва Артюн Екмекчиян
Василка Маркова Колева

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКОТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ РАЗГРАД 2019