Skip to content

Правила за работата на УС

НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – РУСЕ

ПРИ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

Приети с решение на ОС на колегията от 04.07.2019г.

Чл. 1. (1) Управителният съвет на колегията се състои от председател, зам.-председател, секретар и двама членове.

(2) УС на колегията се свиква на редовни заседания най-малко веднъж месечно и на извънредни заседания - при необходимост.

Чл. 2. Управителният съвет на колегията:

  1. Ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на общото събрание на колегията и с решенията на органите на БАЗ на национално ниво;

  2. Води и поддържа регистъра на регионалната колегия;

  3. Осигурява ползването на данните в регистъра за целите на закона и защитата им от неправомерен достъп;

  4. Изпраща списък на своите членове на УС на БАЗ, като членският състав ежемесечно се проверява и актуализира в случай на промени.

  5. Управлява имуществото на колегията;

  6. Свиква ОС на колегията;

  7. Осигурява защита на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

  8. Вписва в регистъра на колегията наложените на членовете й наказания по Закона;

  9. Осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

Чл. 3. (1) Председателят на УС на колегията организира и ръководи работата му и я представлява.

(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.

(3) Секретарят организира дейността по изпълнение на решенията на УС и организира и осигурява административно-технически дейността на УС.

Чл. 4. Председателят свиква УС когато е необходимо последния да вземе решения или при постъпило писмено искане на поне двама от членовете на УС. В последния случай, ако в едномесечен срок от постъпване на искането Председателят не свика заседание на УС, последното може да бъде свикано от всеки член на УС.

Чл. 5. Заседанието на УС е редовно ако на него присъстват поне половината от членовете на УС.

Чл. 6. Всички решения на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. В случай, че някое от решенията се отнася пряко до правата или законните интереси на някой от членовете на съвета, или до тези на негови роднини по пряка или съребрена линия до четвърта степен, съответния член не участва в гласуването. При равен брой гласове, Председателят на УС има решаващ глас.

Чл. 7. За всяко проведено заседание на УС се съставя протокол, който се подписва от всички присъствали членове.

Чл. 8. Доколкото друго не е предвидено в правилата за разходване на средствата на регионалната колегия, УС може да ги разходва, съобразно неговите решения за нуждите на колегията.

Чл. 9. За неуредените в настоящите правила въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗСОМСААМСЗПФ и устава на колегията, а при липса на уредба – по решение на УС.