Skip to content

Покана за Общо събрание

На 18.07.2019.год в ресторант ''Св. Илия''от 18.00 ч. се проведе общо събрание на РК при следния дневен ред :

1. избор на председател и заместник председател на БАЗ -РК гр Сливен.

2. Утвърждаване на Устав на БАЗ РК гр. Сливен.

3. Етичен кодекс.

4.Правилник за добра мед. практика по зъботехника.

5. УИН код .

6. Членски внос .

7. Разни.