Skip to content

Правилник за дейността на комисията по професионална етика

НА

Регионалната колегия на БАЗ- София

І. Общи положения

Чл.1. /1/. С този правилник се уреждат правомощията, отговорностите и дейността на Комисията по професионална етика /КПЕ/ на регионалната колегия на БАЗ - София.

/2/.Дейността на КПЕ и нейната организация не могат да противоречат на разпоредбите на Българското и Европейско законодателство.

Чл. 2. Комисията по професионална етика организира и осъществява дейността си съгласно ЗСОМСААМСЗПФ , Устава и Етичния кодекс на БАЗ и Устава на БАЗ - София.

Чл. 3. Комисията по професионална етика на регионалната колегия е изборен орган със следните функции:

ІІ. Устройство, дейности, права и отговорности

Чл. 4. Комисията по професионална етика на БАЗ – София се състои от председател, заместник председател и трима члена избрани от Общото събрание на колегията за срок от 3 години,

Чл. 5. Членовете на Комисията по професионална етика, нямат право да бъдат избирани в други изборни органи на асоциациата на регионално или национално ниво.

Чл.6. /1/ Председателят на Комисията по професионална етика:

  1. - организира и ръководи работата на комисията;

  2. - насрочва и ръководи заседанията на Комисията по професионална етика и определя дневния им ред;

  3. - подписва изходящата кореспонденция на КПЕ;

  4. - определя членовете на Комисията по професионална етика за извършване на проверки по случаите при необходимост;

  5. - участва в заседанията на УС на регионалната колегия.

/2/. При освобождаване на мястото на председателя в случаите, предвидени в Устава на колегията, то се заема от заместник-председателя до края на текущия мандат или до провеждане на извънредно Общо събрание.

/3/. Мандатът на член на Комисията се прекратява предсрочно:

  1. -по негово искане;

  2. - с решение на комисията в случай на несъвместимост;

  3. - при трикратно отсъствие от заседания на комисията по неуважителни причини;

  4. - при неспазване на Нормативната база на БАЗ.

Чл. 7 КПЕ не взема отношения по финансови проблеми възникнали между зъботехник и лекар по дентална медицина.

Чл. 8. Заседанията на Комисията по професионална етика се свикват при възникнал казус или наи-малко веднъж на шест месеца и провеждат при спазване на следния ред:

/1/ председателят свиква членовете на Комисията на заседание, като определя деня, часа, мястото и дневния ред, най – малко седмица преди определената дата;

/2/ необходимият кворум за легитимност на заседанието е 2/3 от състава на комисията;

/3/ решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове;

/4/ на заседанията се водят протоколи с резюме на проведените дебати и взетите решения подписани, от председателя и протоколиращия. Към протокола се прилагат и обсъжданите жалби, становища и други материали;

/5/ препис от протоколите, подписани от председателя и протоколиращия, се предоставят в седем дневен срок на съответните лица и институции;

/6/ присъствие на външни лица на заседанията се допуска след предварително съгласуване с членовете на комисията.

/7/ По поставените за обсъждане в хода на заседанието въпроси, не включени в предварително определения дневен ред, решение се взема след отделно гласуване за допълване на дневния ред.

Чл. 9. Комисията взема решения с явно гласуване, освен в случаите, предвидени в Устава или при нарочно взето решение от Комисията по професионална етика за тайно гласуване.

ІІІ. Документация и архив

Чл. 10. Комисията по професионална етика разработва и съхранява следната собствена документация:

/1/. Списък на членовете на Комисията по професионална етика, съдържащ УИН, месторабота и длъжност, адрес и телефон за контакт.

/2/. Писмени стандартни процедури за разглеждане на жалби при:

2.1 недобросъвестни действия на членовете на колегията;

2.2 недобросъвестни действия срещу членовете на колегията;

2.3 недобросъвестни действия между членовете на колегията.

/3/ Протоколите от заседанията и приложените към тях материали.

Чл. 11. След изтичане на мандата, председателят предава архива на новоизбрания председател на Комисията по професионална етика.

Чл. 12. КПЕ при необходимост ползва консултации на експерти по професионални, юридически и други въпроси.

Чл. 13. Материалите от проведените заседания на КПЕ се съхраняват от председателя на КПЕ подпомаган в тази си дейност от секретаря на БАЗ - София. Архива на КПЕ се помещава в офиса на регионалната колегия.

ІV. Други

Чл.14. КПЕ се информира за дейността си Националната комисия по професионална етика чрез годишен отчет, изготвен от председателя. Към отчета се прилагат копия от становищата по разглежданите жалби.

Чл. 15. За случай, които не са уредени от настоя правилник, се прилагат законите в Р. България.

Чл. 16. Този правилник е приет на 12.08.2019г. от Общото събрание на регионалната колегия на БАЗ – София

Председател:

Калина Кинова