Skip to content

Новини

Изх. №: 071/16.04.2020 г.

До:

До всички членове на БАЗ.

Уважаеми колеги,

След направено предложение от Председателя на РК на БАЗ Пловдив Мелекпер Адем към УС на БАЗ, решено бе да се предложи на Националния съвет на БАЗ да гласува следното предложение :

Поради обявеното Извънредно положение в страната и невъзможността за пълноценна работа на колегите. Предлагаме членския внос за тази година да се намали с три месеца (36.60 лв.).

Да се дължи членски внос само за 9 месеца.

Както и срока за плащане вече бе удължен до 31.05.2020г.

След гласуване в Националния съвет предложението бе прието .

От Управителния съвет на БАЗ.
Качено на 06.04.2020 г.

Уважаеми колеги,

Свидетели сме на неочаквана, бурна и динамична обстановка, която за съжаление предизвиква, не без основание, страх за живота и здравето на всички нас.

Само допреди няколко седмици, бяхме странични наблюдатели на разразяващата се епидемия в Китай, Италия и други страни. След всеки изминал ден ставаше ясно, че тази пандемия няма да подмине и нас. Изправени сме пред предизвикателството, да бъдем отговорни спрямо нас , нашето здраве и здравето на околните. Тази наша отговорност включва спазване на всички заповеди и разпоредби на министъра на здравеопазването, на министерския съвет, на националния кризисен щаб, както и на правилата, и нормите на безопасност отразени в нашия професионален зъботехнически Стандарт, и правила за добра медицинска практика.

Уважаеми колеги, БАЗ апелира за стриктното спазване на заповедта на министъра на здравеопазването, решението на народното събрание за въвеждане на извънредно положение, както и на препоръките на кризисния щаб.

БАЗ препоръчва на всички свои членове, по възможност да се ограничи максимално достъпа до зъботехническите лаборатории. Организацията на работата в лабораториите става персонална отговорност на техните ръководители за срока на действие на извънредното положение.

Това ще допринесе за максимално намаляване на контактите, което от своя страна ще намали риска за разпространение на вируса.

качено нa 15.03.2020 г.
Качено на 24.12.2019г.


Уважаеми, колеги,
жалбата, която е пусната днес 05.09.2019 г. до Върховния административен съд от господата Томов, Попов, Копаранов, Тотов и Кръстев, с помощта на адвокат Каишев, е в отговор на Решението на Управителния съвет на БАЗ взето на заседание също от днес 05.09.2019 г. По-рано през седмицата г-н Стоян Котев в разговор с г-н Попов, го е информирал предварително, за съдържанието на проекторешението на УС на БАЗ относно случващото се в Регионална колегия на БАЗ - Варна. Г-н Попов е изразил готовност да се съобрази с решението на УС на БАЗ и да представи гледната си точка и тази на колегите си официално.
Очевидно е, че г-н Попов е променил мнението си кардинално в рамките на няколко часа или е възможно никога да не е имал намерение да се съобрази със решението на УС на БАЗ.


Желанието на ръководството на БАЗ за разбирателство в съсловието и търсенето на общ език с всички заинтересовани страни срещна неприязън и бе отблъснато.
Повече и по-интересна информация - на сайта на Музея по история на медицината
До управителите на СМТЛ

Относно: Мерки за подобряване на информационната сигурност

Уважаеми колеги,

След писмата изпратени от РЗИ по места до управителите на лечебните заведения за извънболнична помощ във връзка с писмо № 09-00-123/29.07.2019 г. на Министерство на здравеопазването и във връзка с пробивите в сигурността и изтичане на информация от системите на НАП ,неотложните мерки за подобряване на информационната сигурност, могат да бъдат следните:

1.Проверка и актуализация при нужда на операционните системи, офис пакети и т. н.;

2. Проверка и актуализация при нужда на антивирусните програми;

3.Преглед на използваните други програмни системи: Системи за документооборот, заплати, други;

4.Проверка на нформацията се обработва, къде се съхранява, на кого се предава;

5.Кой има достъп до програмите и данните;

6.Ограничаване на достъпа до компютърните конфигурации, на които се съхраняват лични данни;

7. Инструктиране на персонала;

С уважение:

Стоян Котев – Главен секретар на БАЗ

01.08.2019г.

гр.София
Обнародавна е новата Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
На 15-ти се проведе кръгла маса посветена на състоянието на системата на здравеопазването в България. На нея министър Ананиев, направи предложение за нов здравноосигурителен модел.
На 29.06.2019г. в Габрово в конферентната зала на хотел Балкан се проведе разширено събрание на Националния съвет на БАЗ. Участваха членовете на управителния съвет, регионалните председатели, членовете на контролната комислия, на комисията по професионална етика и на националния съвет по качеството. Събранието премина по следния дневен ред:

1. Запознаване с националния съвет – всеки да се представи с по няколко думи

2. БАЗ – основни цели и задачи, виждания за бъдещето - Иван Бурджев

2. Оценка на текущото положение на асоциациата – Стоян Котев

3. Обсъждане на Правила за добра медицинска практика по зъботехника - Минко Милев

4. Обсъждане на правилника за дейността на Контролната комисия – Илия Донев

5. Обсъждане на правилника за дейността на националния съвет по качеството – М.Милев

6. Обсъждане на правилника за дейността на комисията по професионална етика – Донка Дончева

7. Обсъждане сроковете за провеждане на регионалните общи събрания, изготвянето на списъците на членовете и изпращането им в София заедно със встъпителния членски внос за издаването на членските карти – Стоян Котев

8. Обсъждане начина на генериране на УИН кодовете – Георги Дулев

9. Обсъждане на вида и дизайна на членските карти, както и на удостоверенията за доброволните членове -

10. Обсъждане на проблеми по региони

11. Разни

Бяха приети правилниците за дейността на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика. Правилника за дейността на Националният съвет по качеството, беше върнат за доработка. Бяха върнати за доработка и обсъждане в колегиите и Правилата за добра медицинска практика по зъботехника.
Инфодент Издателство

Днес 31.05.2019 г. е паметен ден за зъботехниката в България. Създадена бе БАЗ с председател Иван Бурджев, секретар Стоян Котев и заместник председатели Светлан Велев и Владимир Кехайов. За представител във Висшия медицински съвет бе избран Георги Дулев. Учредителният конгрес бе воден от Стоян Христов. Успех на новосъздадената организация!