Skip to content

Устав

НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ – РУСЕ

(Приет на Общо събрание на 04.07.2019 г.)


Гр. Русе, 2019 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Регионалната колегия на БАЗ - Русе (Колегията) е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и на помощник фармацевтите (Закона).

(2). Седалището на Колегията е гр. Русе, а адресът на управление е: гр. Русе, ул. „Николаевска” №66.

Чл. 2. Колегията упражнява своята дейност на територията определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово, създавайки структури съответстващи на предвиденото в Закона и Устава на БАЗ.

Чл. 3. Настоящият устав е приет от Общо събрание на Колегията и може да бъде изменян и допълван само от Общо събрание.

Чл. 4. (1) Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

(2) Доброволните членове нямат право да заемат длъжности в или да бъдат членове на органите на колегията.

II. ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ

Чл. 5. Функциите и целите на Колегията са следните:

 1. Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

 2. Създава и води регионален професионален регистър на членовете си;

 3. Изпълнява условията и реда за вписване на зъботехниците в регистъра по т. 2 ;

 4. Упражнява контрол по спазването на Кодекса за професионална етика на зъботехниците и правилата за добра медицинска практика по професията;

 5. Налага санкциите, предвидени в Закона и Устава;

 6. Организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото обучение на членовете си съгласно договорите с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;

 7. Следи за спазване на Квалификационната рамка за професионално развитие на зъботехниците, състояща се от квалификационни нива;

 8. Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на зъботехниката;

 9. Осъществява сътрудничество с други организации, с държавни и общински органи и институции в страната и чужбина;

 10. Подпомага своите членове и техните семейства в случаи на необходимост от финансова подкрепа, поради заболяване или затруднено положение;

 11. Предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

 12. При наличие на предвидени в нормативни актове условия, представлява своите членове в отношенията им с други органи и организации (НЗОК, застрахователни дружества, централни и местни административни органи и други);

 13. Организира издаването на печатни и електронни информационни и обучителни материали, организира различни обучителни и квалификационни мероприятия, кампании за разясняване на дейността на БАЗ сред пациентите и други;

 14. Създава и поддържа електронна страница на колегията;

 15. Извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, съгласно Правилник, приет от Управителния съвет на Колегията, като членският внос не може да се използва за стопанската дейност на Колегията.

III. УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ И ПРАВОМОЩИЯ.

Чл. 6. (1) Органите на Колегията са:

1. Общо събрание (ОС)

2. Управителен съвет (УС)

3. Контролна комисия (КК)

4. Комисия по професионална етика (КПЕ)

(2) В органите на по ал. 1, т. 2 - 4 могат да бъдат избирани членове на колегията с не по-малко от пет години непрекъснат стаж като зъботехници.

Чл. 7. (1). Управителният съвет на колегията свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж годишно.

(2). Извънредни ОС се свикват по искане на органите по чл. 6, ал. 1, т.2 - 4 от Устава или по искане на 1/10 от членовете на колегията, удостоверено с подписите и регистрационните данни на всеки член.

(3). Общото събрание на колегията се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 10 членове. Условията и редът за избор на делегати на общото събрание на колегията се определят в устава на БАЗ. До приемане на условията и реда за избор на делегати, събранието ще се провежда между членовете на колегията.

(4). Събранията се свикват по следния начин:

1. УС на колегията определя дневния ред на ОС заедно с решението за неговото свикване. В случай, че е поискано свикване на извънредно ОС от лицата по ал. 2 от Устава и УС не вземе решение в срок от три месеца, решението и дневният ред се вземат и обявяват от Окръжен съд – Русе.

2. Решението за свикване, заедно с датата, мястото и часа на провеждане на ОС, както и дневният ред, се обявяват най-късно до 30 дни преди определената дата за провеждане на ОС.

3. Обявяването се извършва чрез обявяване на електронната страница на БАЗ, и чрез залепване на видно място в седалището на колегията.

4. Най-късно до 20 дни преди обявената дата материалите, свързани с дневния ред за провеждане на ОС, трябва да са на разположение в адреса на колегията, където членовете на регионалната колегия на БАЗ или техни упълномощени представители да могат да се запознаят с тях. В същия срок могат да се правят предложения за промяна на дневния ред /чрез добавяне на допълнителни точки в дневния ред/ по искане на 1/10 членовете на съответната колегия или по искане на органите по чл. 6, ал. 1 т.2 – 4 от Устава. Промяната на дневния ред се извършва с решение на УС на Регионалната колегия най-късно до 10 дни преди датата за провеждане на ОС като информацията се обявява по реда на т. 3.

Чл.8. Общото събрание на колегията:

 1. Приема правила, програми и планове за работа на органите на колегията;

 2. Определя размера на средствата за осигуряване на дейността на колегията, в рамките на съответния бюджет, с който колегията разполага;

 3. Избира и освобождава председателите, заместник-председателите и членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на колегията и определя мандата им;

 4. Избира делегати за конгреса на БАЗ;

 5. Приема отчетите за дейността на органите по чл. 6 а. 1. т. 2 - 4 на колегията и взема решение по тях;

 6. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на колегията;

 7. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на колегията, съгласно действащото законодателство и Устава на БАЗ и настоящия Устав.

 8. Правилата, програмите и плановете се приемат в съответствие с настоящия Устав.

Чл. 9. (1) ОС на колегията се смята за редовно при присъствието на две трети от делегатите. При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на ОС.

(2) До приемане на условията и реда за избор на делегати, общото събрание се смята за редовно при присъствието на две трети от членовете на колегията. При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове.

(3). Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 10. (1) Управителният съвет на колегията се състои от председател, зам.-председател, секретар и двама членове.

(2). УС на колегията се свиква на редовни заседания най-малко веднъж месечно и на извънредни заседания - при необходимост.

Чл. 11. Управителният съвет на колегията:

 1. Ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на общото събрание на колегията и с решенията на органите на БАЗ на национално ниво;

 2. Води и поддържа регистъра на регионалната колегия;

 3. Осигурява ползването на данните в регистъра за целите закона и защитата им от неправомерен достъп;

 4. Изпраща списък на своите членове на УС на БАЗ, като членският състав ежемесечно се проверява и актуализира в случай на промени.

 5. Управлява имуществото на колегията;

 6. Свиква ОС на колегията;

 7. Осигурява защита на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

 8. Вписва в регистъра на колегията наложените на членовете й наказания по Закона;

 9. Осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

Чл. 12. (1) Председателят на УС на колегията организира и ръководи работата му и я представлява.

(2). Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.

(3). Секретарят организира дейността по изпълнение на решенията на УС и организира и осигурява административно-технически дейността на УС.

Чл. 13. (1) Контролната комисия (КК) на колегията се състои от председател и двама членове.

(2). Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисията по ал. 1 се определят с решения на общото събрание и правилата за организация на дейността на регионалната колегия.

(3). КК на колегията:

1. Контролира законосъобразността на решенията на УС на колегията;

2. Представя пред Общото събрание на колегията отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС;

3. При констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание на колегията в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в УС, или свиква общо събрание на колегията.

4. Председателят и членовете на комисията по ал.1 могат да присъстват на заседанията на УС на Регионалната колегия.

Чл. 14. (1) Комисията по професионална етика (КПЕ) на колегията се състои от председател, заместник-председател и трима члена.

(2). Броят на членовете и организацията на дейността на комисията по ал. 1 се определят с решения на общото събрание.

(3). Комисията се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността й и от Кодекса на професионалната етика, приет от Конгреса на БАЗ, по реда на Устава и ЗСОМСААМСЗПФ.

(4). КПЕ на колегията:

1. Следи за нарушения професионалните, морално-етичните и деонтологични правила, свързани с упражняването на професията;

2. Разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;

3. Издава актовете за установяване на нарушения по чл. 40 от ЗСОМСААМСЗПФ

и уведомява Комисията по професионална етика на БАЗ;

4. Осъществява други функции, възложени от ОС на колегията.

(5). Заличаването от регистъра на колегията става само след решение на Националната комисия по етика.

Чл. 15. Заседанията на Комисията по професионална етика и на Контролната комисия на колегията са закрити.

Чл. 16. (1) За членове на Управителен съвет, на Контролна комисия и на Комисия по професионална етика на колегията, не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове от състава на органите, в които се избират.

(2). Извън конгреса на БАЗ и ОС на колегията едно лице не може да бъде член на повече от един орган.

IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 17. (1) Членството в колегията възниква с вписване в регистъра на Регионалната колегия на БАЗ - Русе.

(2). Вписването се извършва след подаване на заявление по образец до председателя на колегията. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен, диплома за специалност, удостоверение за квалификация, актуален електронен адрес и телефон.

(3). Към заявлението по ал. 2 се прилагат: диплома за придобито висше образование; диплома за специалности или за научна степен - при наличие на такава; документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; справка от списъка по чл. 185 от Закона за здравето за обстоятелствата по чл. 192 и 193 от Закона за здравето; Извлечение от регистъра за наложено наказание при подновяване на членството; разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужденци.

Чл. 18. (1) Управителният съвет на колегията проверява дали са налице изискванията на Закона и Устава и условията, посочени в глава седма от Закона за здравето за вписване на лицата, упражняващи професията зъботехник в регистъра на колегията.

(2). Ако лицата отговарят на изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на посочените в чл.17. ал.2 и 3 документи.

(3). В случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации вписването в регистъра се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.

(4). Управителният съвет на колегията изпраща заявленията до управителния съвет на съсловната организация за вписване в националния регистър. В срок до един месец Председателят на Управителния съвет на БАЗ издава членска карта на лицето по образец, утвърден от националния съвет. Доброволните и почетните членове получават удостоверение за членство.

(5). Отказ за вписване в регистъра на регионалната колегия на БАЗ се прави при:

1. Непредставяне на изискуемите документи

2. При заличаване на лицето от регистъра на друга регионална колегия - за срока на наказанието.

(6). Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БАЗ, който в едномесечен срок се произнася с решение.

(7). Решенията на Управителния съвет на БАЗ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. (1) В професионалните регистри по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона се вписват обстоятелствата, посочени в чл. 37, ал. 1 от Закона.

(2). Лицата, вписани в регистъра на колегията, са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата, посочени в чл. 37, ал. 1 от Закона в 14-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

(3). Председателят на УС на съответната колегията уведомява в 14-дневен срок Управителния съвет на БАЗ за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.

(4). Управителният съвет на БАЗ вписва промените в националния регистър в 14-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.

(5). Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на този закон и Закона за защита на личните данни.

Чл. 20. Членовете на колегията имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани в органите на колегията;

 2. Да се ползват от закрилата на асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;

 3. На материална помощ в случаи, определени от Устава и УС на БАЗ.

 4. Да бъдат информирани за дейността на колегията и БАЗ;

 5. Да търсят съдействието на колегията и БАЗ за професионалното си усъвършенстване;

 6. На достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра.

Чл. 21. Членовете на колегията са длъжни да:

1. Упражняват своята професия в съответствие с кодекса за професионална етика на зъботехниците, правилата за добра медицинска практика по професията и в рамките на своите компетенции;

2. Спазват настоящия устав и останалите правила, приемани от органите на БАЗ;

3. Уведомяват УС на колегията, за промените, свързани с упражняването на професията в 14-дневен срок от съответната промяна в обстоятелствата.

4. Повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.

Чл. 22. (1) Месечният размер на членския внос е 2% от минималната месечна работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на всяка календарна година по банков път.

(2). Новопостъпващите членове плащат членския внос пропроционално за съответната календарна година, считано от месеца на вписването в регистъра.

(3) При регистрация на територията на колегията, която не е основна, съответният член внася също пълния размер на членския внос.

(4). Членове с намалена работоспособност, установена с решение на ТЕЛК, заплащат 50% от размера на членския внос по ал. 1.

Чл. 23. (1) При вписване в регионалната колегия лицето дължи еднократна вноска за вписване в регистъра в размер на 10% от членския внос.

(2). Постъпленията от членски внос се разпределят както следва:

 1. 70% за регионалното ръководство;

 2. 25% за централното ръководство;

 3. 5% за Фонда за финансово подпомагане на членовете на БАЗ.

V. НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 24. Членовете на колегията носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

 1. Неспазване на правилата, предвидени в Закона и в Кодекса за професионална етика;

 2. Неспазване на правилата за добра медицинска практика по зъботехника.

Чл. 25. За посочените нарушения на членовете на колегията могат да бъдат налагани следните наказания:

 1. Порицание;

 2. Глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

 3. Заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години.

Чл. 26. (1) Жалбите за нарушенията по чл. 24 от Устава се разглеждат от Комисята по професионална етика .

(2). Нарушенията установяват с акт за констатирано нарушение. Актове има право да съставя всеки член на Комисията по професионална етика, а наказателните постановления се издават от Председателя на УС .

(3). Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на лечебното заведение, където работи наказаното лице.

Чл. 27. (1) Съставянето на актовете за констатиране на нарушения, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по Закона за административните нарушения и наказания.

(2). Сумите от събрани глоби постъпват в приход на колегията.

(3). Налагането на наказанията не изключва търсенето на наказателна или гражданска отговорност, или на дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

(4). Когато при разглеждането на жалби и сигнали срещу членове на колегията, Комисията по професионална етика констатира данни за нарушения на законодателството извън посочените в чл. 24 от Устава, тя сигнализира компетентните органи за търсене на отговорност.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Устав се приема на основание Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите. При последващи изменения и противоречия между Устава и Закона, предимство има Законът.

§2. В случай, че Законът не предвижда изрично продължителността на мандатите на посочените в настоящия Устав органи, мандатът на тези органи ще бъде 3 години, като член на РК на БАЗ не може да бъде преизбиран повече от два последователни пъти в един и същ орган.

§3. Настоящият Устав се приема на базата на Устава на БАЗ приет на Учредителния конгрес на 31 май 2019 г.


Секретар:……………………. Председател:………………….